Ampliar la partició del volum del disc disponible per a un servidor virtual (Windows)

Come estendere la partizione del volume del disco disponibile per un Server Virtuale (Windows)

Si el servidor virtual utilitza el sistema operatiu Windows, cal que segueixis els següents passos per dur a terme la partició del volum del disc:

  • Fes clic a Tools -> Computer Management (Eines -> Administrador d’equips)

disco1

 

  • Quan aparegui la finestra, fes clic a “Disk Management” (Administrador de discs). A l’extrem inferior dret, marcat de color blau, veuràs l’espai total que has adquirit.

Read more