Ampliar la partició del volum del disc disponible per a un servidor virtual (Windows)

Come estendere la partizione del volume del disco disponibile per un Server Virtuale (Windows)

Si el servidor virtual utilitza el sistema operatiu Windows, cal que segueixis els següents passos per dur a terme la partició del volum del disc:

  • Fes clic a Tools -> Computer Management (Eines -> Administrador d’equips)

disco1

 

  • Quan aparegui la finestra, fes clic a “Disk Management” (Administrador de discs). A l’extrem inferior dret, marcat de color blau, veuràs l’espai total que has adquirit.

disco2

 

 

 

  • Fes clic al quadre C: amb el botó dret del ratolí i, a continuació, fes clic a Extend Volume (Amplia el volum).

disco3

 

  • Fes clic a Next (Següent)

disco4

  • Fes clic a Next (Següent).

disco5

  • Fes clic a Finish (Finalitza).

 

disco6

  • En fer clic a Finish (Finalitza) afegiràs a la partició C: l’espai que hagis adquirit prèviament.disco7

 

NB: Et recordem que aquesta operació pot ser potencialment perjudicial i és recomanable fer una còpia de seguretat de les dades abans de continuar. Nominalia declina qualsevol responsabilitat per les operacions dutes a terme per l’usuari en cas que es produeixi una possible pèrdua de dades.

El procés detallat a continuació s’ha d’entendre a títol exemplificatiu.