SLA (Acord de nivell de servei)

Aquest Acord de nivell de servei (d’ara endavant “SLA”) s’aplica a tots els clients que hagin adquirit el Servei de servidor dedicat i virtuals (d’ara endavant “Servei”) de Register.it.

Nominalia es compromet a oferir continuïtat al Servei amb l’objectiu de garantir les millors prestacions i el més alt nivell de temps d’activitat, paràmetre que es monitorarà mensualment.

SLA

  • 99,999% disponibilitat de xarxa.
  • 100% alimentació elèctrica

Si els percentages indicats més amunt baixen per sota dels paràmetres garantits, per cada hora que el servei no compleixi amb els estàndards previstos Nominalia compensarà amb un crèdit equivalent a un dia sencer aplicable en la següent renovació.

 

Per fer ús del Crèdit mensual percentual caldrà sol·licitar-ho dins d’un termini de màxim 15 dies a partir de la data en què s’ha produït la manca de disponibilitat del servidor. El Client tramitarà la sol·licitud a través del seu Tauler de control mitjançant l’obertura d’un tiquet que servirà de prova a l’hora de demostrar l’existència del problema i la superació del llindar garantit, la data i l’hora d’inici i de finalització de la manca de disponibilitat del Servei. Nominalia es reserva el dret de verificar la informació aportada pel Client i, en cas de confirmar els fets, reconeixerà la indemnització prevista a favor del Client.

Límits
Se sobreentén que el Crèdit mensual percentual no es reconeixerà a favor del Client en l’hipotètic cas que la manca de disponibilitat o qualsevol interrupció del Servei depengui de:

  1. Tasques de manteniment ordinàries prèviament notificades i/o extraordinàries del Servei.
  2. Atacs per part de tercers.
  3. Error (per comissió o omissió) del Client.
  4. Cas fortuït o de força major.
  5. Causes que determinen la inaccessibilitat total o parcial del Client al Servei derivades de problemes que afecten la xarxa externa d’Internet fora del perímetre de Nominalia i, en qualsevol cas, fora del seu control.
  6. Altres motius que queden fora del control tècnic de Nominalia.