Ordre de servei Servidor Backup

SERVIDOR BACKUP

L’Ordre de Servei (OdS) és una part integrant i essencial de les Condicions Generals del Servei (CGS). Les CGS i aquesta OdS estableixen els termes i les condicions del servei de Servidor Backup que proporciona Nominalia. L’acceptació i/o la convalidació del formulari de comanda per part del client comporta l’acceptació de la totalitat d’aquesta OdS. L’oferta comercial publicada en línia al lloc web de Nominalia forma part integrant i substancial d’aquestes condicions contractuals.

1) Descripció i característiques del servei

1.1 El servei Servidor Backup (d’ara endavant també «Servei») permet al Client traslladar a un espai virtual a la seva disposició i reservat per a ell (en endavant «Servidor Backup») les còpies de seguretat de dades i continguts seleccionats per ell mateix, dins dels límits de capacitat indicats a l’oferta. Nominalia Internet, S.L. ofereix aquest servei d’acord amb allò que estableix el Decret Legislatiu del 30 de juny de 2003, núm. 196, i tal com es descriu a la nota informativa sobre privacitat publicada al lloc web de Nominalia, que el Client declara haver llegit i acceptat.

1.2 Les característiques del Servei i els procediments operatius per al seu ús per part del Client estan indicades a l’oferta publicada al lloc web de Nominalia, que forma part integrant d’aquesta OdS, i/o al tauler de control. Nominalia es reserva el dret de modificar les característiques del servei i/o de traslladar el Servei a altres plataformes de característiques idèntiques o superiors, notificant-ho per escrit al Client.

1.3 El Client pot utilitzar el Servei exclusivament amb les finalitats previstes i en cap cas l’emprarà amb funcions d’emmagatzematge. El Client es compromet a conserver la còpia original de les dades per a les quals ha generat la còpia de seguretat.  La integritat i la vulnerabilitat dels fitxers, programes i continguts de l’espai del Client queden íntegrament sota la seva responsabilitat. En cas que aquestes dades, per manca d’actualització o per errors d’escriptura del codi, vulnerin el sistema permetent l’accés no autoritzat a tercers que, a discreció de Nominalia, puguin provocar danys directes o indirectes al Servei i/o a la seva plataforma, i/o s’utilitzin pel propi Client o per tercers, autoritzats o no pel Client, per provocar danys indirectament als serveis oferts per la plataforma, Nominalia podrà, a la seva discreció, amb previ avís o sense, intervenir i suspendre el Servei fins que el Client restableixi les condicions de seguretat que es considerin apropiades per garantir la integritat del sistema i la discrecionalitat de Nominalia.

1.4 Les còpies de seguretat de les dades es conserven en una plataforma propietat de Poundhost amb seu a Perdiswell Park  Worcester  WR3 7GD United Kingdom, allotjada a servidors ubicats a la UE. El Client reconeix i accepta que Nominalia actua únicament com a distribuïdor de Poundhost i que les dades personals i els continguts introduïts pel Client al Servidor Backup seran tractats per Poundhost exclusivament amb la finalitat de subministrar el Servei durant el seu període de vigència.

1.5 Totes les dades i continguts que el Client carregui a través del Servei de Servidor Backup són i romandran propietat exclusiva i sota el control exclusiu del Client. Nominalia no té cap control sobre les dades de les quals es realitza la còpia de seguretat i no hi té accés.  El Client assumeix qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d’aquestes dades o continguts.  S’inclou en la responsabilitat exclusiva del Client la correcta conservació de les credencials d’accés i l’adopció de mesures de seguretat adients que impedeixin l’accés no autoritzat de tercers al seu Servidor Backup. A més, el Client assumeix tota la responsabilitat quant a la càrrega, la descàrrega, la supressió, el registre i la gestió de les dades i els continguts del seu Servidor Backup.  En cas de sol·licitud per compte de tercers (clients finals) per part del Client («Distribuïdor» a efectes d’aquest article), el Distribuïdor serà responsable de les dades introduïdes al Servidor Backup concedit al client final a través del Servei. El Client queda informat que està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per protegir les còpies de seguretat contra qualsevol tipus de pirateria, intrusió, intent d’intrusió, atac, etc. El Client queda informat que Nominalia en cap cas gestiona dades ni/o administra el Servidor Backup per compte del Client.

1.6 El Servei estarà disponible excepte en cas de suspensió per realització de tasques de manteniment. Nominalia podrà interrompre la prestació del servei en qualsevol moment i a la seva discreció exclusiva, per motius objectius de seguretat i/o garantia de privacitat, la qual cosa comportarà una notificació al Client. Nominalia proporcionarà assistència en l’horari indicat al tauler de control, des de les 9.00 fins a les 17.00, amb excepció dels dies festius. Nominalia només proporcionarà assistència exclusivament per a les sol·licituds relacionades amb el seu àmbit de responsabilitat, tal com preveu aquesta OdS. Per sol·licitar assistència, el Client haurà d’enviar una nota detallada de la incidència a través del seu tauler de control.

1.7 Nominalia compta amb els serveis de col·laboradors tecnològics qualificats i de tecnologia punta i empra els millors recursos de què disposa per atendre els clients i proporcionar els Serveis que són l’objecte d’aquest Acord. Nominalia no es podrà considerar responsable de les interrupcions del Servei derivades d’esdeveniments que escapen el control raonable de Nominalia o dels subproveïdors que l’assisteixen en el subministrament del Servei i/o danys derivats d’anomalies que es produeixin durant el subministrament dels Serveis, que no siguin directament imputables a Nominalia i/o que no entrin dins del seu control tècnic, com per exemple però no exclusivament: (i) esdeveniments de força major; (ii) esdeveniments que depenguin de tercers com ara la interrupció o el mal funcionament dels serveis dels operadors de telecomunicacions i/o de les línies elèctriques, o bé accions i omissions del prestador del Servei; (iii) danys derivats d’avaries en els instruments necessaris per accedir al Servei; (iv) mal funcionament dels terminals o altres sistemes de comunicació utilitzats pel Client, o (v) ús impropi dels instruments i/o dels procediments per part del Client o de tercers per accedir al Servidor Backup, etc. L’empresa garanteix que s’esforçarà al màxim per prestar els serveis, sense perjudici que es produeixin suspensions necessàries per efectuar tasques de manteniment. Nominalia no es fa responsable de possibles interrupcions del servei i es compromet a trobar les solucions adients dins del termini que les qüestions tècniques li ho permetin.

1.8 Nominalia podrà interrompre en qualsevol moment el Servei per raons de seguretat de les dades i/o de privadesa, tant amb preavís al Client com sense. Nominalia podrà, a la seva discreció i per tasques planificades, modificar o revisar per motius tècnics la funcionalitat o les característiques dels Serveis, avisant al Client amb un mínim de 5 d’antelació i, en qualsevol cas, garantint-li una funcionalitat del Servei adequada.

1.9 A més, Nominalia queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas de destrucció, pèrdua, robatori, danys o deterioració, fins i tot parcial, de les dades introduïdes al Servidor Backup, per qualsevol motiu o causa que no impliqui greu negligència per part de Nominalia.

En qualsevol cas, qualsevol responsabilitat imputada a Nominalia enfront del Client amb motiu de perjudicis derivats d’aquest acord no pot superar l’import total satisfet pel Client a Nominalia durant els sis mesos immediatament anteriors al moment en què s’ha produït l’esdeveniment que ha causat el perjudici esmentat.

2) Obligacions i responsabilitats del Client

2.1 El Client accepta i reconeix que el Servei, la durada del qual tria ell mateix en el moment de la contractació, s’iniciarà en el moment de l’activació.  Per tant, correspon al Client activar el Servei després de la contractació seguint les modalitats i el procediment que Nominalia li proporcioni. El Client accepta i reconeix que Nominalia no comprovarà ni controlarà l’activació correcta del Servei i no podrà considerar-se de cap manera responsable en cas d’activació errònia del Servei o de manca d’activació. En cas de contractació del servei en qüestió per part del Client (o, a efectes d’aquest article, «Distribuïdor») per compte de tercers (usuaris finals), el Distribuïdor serà responsable solidari de l’usuari final.

2.2. Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el Servei en cas que, al seu inqüestionable entendre o per denúncies de tercers, constati que el Client està cometent directament i/o indirectament activitats que contravenen les obligacions derivades de les disposicions d’aquest article i les lleis i reglaments en vigor. En aquest cas, el Client, després del preavís de Nominalia, també per correu electrònic, eliminarà immediatament allò que ha motivat la reclamació o presentarà la documentació necessària que demostri que les activitats que se li atribueixen directament o indirectament es desenvolupen respectant plenament totes les normatives i reglaments en vigor. En cas que el Client no respongui a l’avís enviat per Nominalia, l’empresa es reserva el dret de resoldre immediatament aquest contracte sense renunciar al dret de pagament total de qualsevol import, així com a demanar un rescabalament posterior per qualsevol dany o pèrdua que Nominalia hagi hagut d’afrontar.

2.3 Mentre estigui en vigor aquesta OdS, el Client, sota la seva responsabilitat i a càrrec seu, haurà de:

– utilitzar el Servei només amb fins lícits i legítims;

– respectar totes i cadascuna de les instruccions que li pugui donar Nominalia en relació amb l’ús apropiat i correcte del Servei.

El Client haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per limitar els danys i/o la pèrdua de fitxers, memòria, documents o qualsevol altre contingut o dada de la qual s’hagi fet una còpia de seguretat. Amb aquesta finalitat, el Client es compromet a duplicar tots aquests fitxers, documents i dispositius d’emmagatzematge i a tenir-los en un lloc segur. El Client accepta que el Servei de Servidor Backup no és modificable, i que el seu ús es concedeix amb la clàusula «as is» sense cap mena de garantia inclòs, però no exclusivament, ser adient per a fins específics, absència d’errors, etc. En conseqüència, el Client renuncia expressament a qualsevol reclamació contra Nominalia per aquests motius.

2.4 El Client accepta i reconeix que té plena i única responsabilitat de totes les activitats dutes a terme a través del Servei que se li poden atribuir de forma directa o indirecta i, en particular, dels continguts i comunicacions copiats, conservats i transmesos a través del Servei. Nominalia no podrà considerar-se de cap manera responsable de possibles conductes i/o faltes penals, civils o administratives comeses pel Client directament o indirectament a través del Servei. El Client es compromet a alliberar de qualsevol responsabilitat i mantenir indemne Nominalia davant que qualsevol acció legal, pretensió, cost o despesa, incloses les costes legals de què s’hagués de fer càrrec el Client com a conseqüència de l’incompliment per part seva de les obligacions acceptades i les garanties proporcionades en virtut de l’acceptació d’aquest acord, i en qualsevol cas, relacionades amb la utilització del Servei.

3) Durada del Servei

3.1 El Servei té una durada d’un mes (30 dies), tres mesos, sis mesos o dotze mesos a partir de la data de contractació (d’ara endavant «Període de vigència»), en funció de la tria del Client en el moment de la contractació. Si no hi ha elecció per part del Client, el Servei tindrà una durada d’un mes (30 dies) en la seva configuració automàtica. En el moment del venciment del període de vigència del contracte, les dades introduïdes pel Client al Servidor Backup i que encara hi siguin emmagatzemades, seran eliminades sense notificació prèvia al Client. A més, el Client no tindrà accés al seu Servidor Backup. El Client, per no perdre els seus continguts, haurà de procedir a la renovació del Servei en el termini previst de renovació (vegeu la definició recollida més endavant) per venciment que apareix al tauler de control del Client.

3.2 El Servei podrà vèncer a) amb renovació tàcita o b) sense renovació tàcita.

  1. a) En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant targeta de crèdit, després de notificar-ho per correu electrònic, Nominalia procedirà a carregar a la targeta de crèdit del Client l’import indicat en l’article «Preu i Pagament», de conformitat amb els terminis i condicions en vigor en el moment de la renovació. En el cas que Nominalia no pugui procedir a carregar aquest import, el contracte no es podrà renovar tàcitament i es considerarà vençut definitivament en la data de venciment prevista. En aquest cas, el Client podrà renovar el Servei seguint el procediment indicat a continuació. En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament amb un sistema diferent de la targeta de crèdit, Nominalia procedirà a realitzar la renovació 20 dies abans del venciment i a enviar la factura al Client. El Client haurà de pagar la factura segons les condicions previstes aquí. La factura i les instruccions per al pagament s’enviaran per correu ordinari a l’adreça registrada en els arxius de Nominalia en el moment de la comanda. Si el Client no realitza el pagament en el termini previst, Nominalia podrà interrompre el servei en qualsevol moment, sense perjudici d’allò que preveu l’article 6 de les Condicions Generals del Servei.
  2. b) En cas de venciment sense renovació tàcita, el Client podrà sol·licitar a Nominalia, a través del procediment en línia que aquesta empresa ha previst, la renovació del Servei amb la present OdS per períodes de temps successius i ulteriors, en els terminis que apareixen al tauler de control del Client i amb les condicions tècniques i econòmiques en vigor en el moment de renovació del Servei i seguint el procediment de renovació. Si no es renova en les formes i terminis indicats més amunt, en el moment del venciment, aquesta OdS quedarà sense efecte, sense necessitat que Nominalia enviï cap notificació.

3.3 Per evitar la interrupció del Servei i/o la pèrdua de dades, el Client haurà de renovar el Servei de Servidor Backup com a mínim 7 dies abans de la data de venciment (termini previst de renovació). Si la renovació es realitza per transferència bancària, el Client haurà de proporcionar a Nominalia el comprovant del pagament abans de la data de venciment del Servei.  El Client accepta que, en cas de renovació fora de termini, el Servei podria no estar disponible i que les seves es podrien haver suprimit; el Client exonera i allibera Nominalia de qualsevol responsabilitat al respecte.

En tots els casos el cessament dels efectes del contracte i/o si les Condicions de Servei indicades més amunt ho preveuen, no només les funcions de l’oferta, sinó també totes les dades introduïdes pel Client al Servidor Backup seran suprimides sense que Nominalia tingui cap responsabilitat de manteniment i/o emmagatzematge. Per tant, en el cas que no desitgi renovar el Servei, el Client tindrà igualment la responsabilitat de desar les dades emmagatzemades en un suport diferent abans de la data de venciment del contracte per evitar-ne la pèrdua.

4) Preu i pagament

El Preu del Servei és el que s’indica a l’Oferta comercial que apareix al lloc web http://www.nominalia.com .  El contracte per al subministrament del Servei es considera acceptat i executat en el moment del pagament de l’import del Servei, segons allò que s’indica a l’oferta. El preu de renovació serà el preu que aplica Nominalia en el moment de la sol·licitud de renovació per part del Client, i que apareix indicat en el menú del tauler de control.  El pagament de l’import corresponent al Servei de Servidor Backup es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o algun dels altres sistemes de pagament disponibles al web en aquell moment, després d’emplenar el formulari de pagament durant el procediment de registre.

5) Subproveïdors

Les còpies de seguretat s’emmagatzemen en servidors propietat de PoundHost Internet Ltd Acton House, Perdiswell Park, Worcester, WR3 7GD, societat subjecta a la legislació britànica i pertanyent al Grup Dada, legítimament considerada responsable del seu tractament.

Versió en español