Espacio backup Ordre de Servei

ESPACIO BACKUP 512 GB
ORDRE DE SERVEI
Espai Backup

Aquesta Ordre de Servei (OdS) constitueix una part integral i substancial de les Condicions Generals de Servei (CGS), disponibles a http://www.nominalia.com/company/terms_conditions_02.html. Les CGS i aquesta OdS estableixen els termes i les condicions del servei Espai Backup que ofereix Nominalia Internet, S.L. (en endavant “Nominalia”).
L’acceptació i/o la convalidació del formulari de comanda per part del Client, suposen la plena acceptació d’aquesta OdS. L’oferta comercial publicada online al lloc web de Nominalia forma part integrant i substancial de les presents condicions contractuals.

1) Descripció i característiques del servei

1.1 El Servei d’Espai Backup (en endavant també “Servei”) permet al Client traslladar a un espai virtual a la seva disposició i reservat per a ell (en endavant “Espai Backup”) les còpies de seguretat de dades i continguts seleccionats per ell mateix, dins els límits de capacitat indicats en l’oferta. Nominalia ofereix i presta aquest Servei de conformitat a la normativa aplicable, en espacial, però no exclusivament, la Llei 34/2002, la Llei Orgànica 15/1999 i el Reial Decret 1720/2007, i demés normativa aplicables, com es descriu a la nota informativa sobre privacitat publicada al web de Nominalia, que el Client, amb la contractació del servei, declara haver llegit i acceptat.

1.2 Les característiques del Servei i els procediments operatius per al seu ús per part del Client apareixen indicats en l’oferta publicada al lloc web de Nominalia, que forma part integrant d’aquesta OdS, i/o al tauler de control. Nominalia es reserva del dret de modificar les característiques del servei i/o traslladar-lo a altres plataformes amb qualitats idèntiques o superiors, notificant-ho per escrit al Client.

1.3 El Client haurà d’utilitzar el servei amb la finalitat per a la qual s’ha establert i no podrà utilitzar-lo com a arxiu. El Client es compromet a conserver la còpia original de les dades per a les quals ha generat la còpia de seguretat. La integritat i la vulnerabilitat dels arxius, programes i continguts de l’espai del Client queden sota la seva responsabilitat. En cas que aquestes dades, per manca d’actualització o per errors d’escriptura del codi, vulnerin el sistema permetent l’accés d’intrusos i/o siguin aprofitats pel propi Client o per tercers, autoritzats o no pel Client, per provocar danys directament o indirectament als serveis oferts per la plataforma, Nominalia podrà a la seva discreció, amb o sense previ avís, intervenir i suspendre el Servei, fins que el Client no restableixi les condicions de seguretat normals.

1.4 Les còpies de seguretat de les dades es conserven a la plataforma en núvol propietat de Livedrive Internet Ltd. amb seu a 1 Kingdom Street, Paddington London W26BD , i que es troba allotjada en servidors situats a la UE. El Client reconeix i accepta que Nominalia actua únicament com a distribuïdor de Livedrive i que les dades personals i els continguts introduïts pel Client a l’Espai Backup també seran tractats exclusivament per Livedrive Internet Ltd. per al subministrament del Servei i durant el temps de vigència d’aquest.

1.5 Totes les dades i continguts que el Client carregui a través del Servei d’Espai Backup són i romandran propietat exclusiva i sota el control exclusiu del Client. Nominalia, no controla les dades de les quals es realitza la còpia de seguretat i no hi té accés. En conseqüència, el client assumeix tota la responsabilitat d’aquestes dades i del seu contingut. S’inclou en la responsabilitat exclusiva del Client la correcta conservació de les credencials d’accés i l’adopció de mesures adients per impedir l’accés no autoritzat de terceres persones al seu Espai Backup. A més, el Client assumeix tota la responsabilitat quant a la càrrega, descarrega, cancel·lació, registre i gestió de les dades i continguts del seu Espai Backup. En cas de sol·licitud de Servei per compte de tercers (clients finals) per part del Client (o, per aquest article, “Distribuïdor”), el Distribuïdor serà responsable de les dades introduïdes en l’espai web concedit a través del servei d’allotjament per compte del client final. El Client queda informat que està obligat a adoptar totes les mesures necessàries per protegir les còpies de seguretat contra qualsevol tipus de pirateria, intrusió, intent d’intrusió, atac, etc. El Client queda informat que Nominalia, en cap cas, gestiona dades ni administra l’Espai Backup per compte del nostre Client.

1.6 El Servei estarà disponibles excepte possibles suspensions per a intervencions de manteniment. En qualsevol moment Nominalia podrà interrompre la prestació del servei a la seva discreció per raons motivades de seguretat i/o garantia de privacitat, procedint en aquest cas a comunicar-ho al Client. Nominalia oferirà assistència només en cas de sol·licituds relacionades amb el seu propi àmbit de responsabilitat, com preveu aquesta OdS. El Client haurà d’enviar una nota detallada de la incidència a través del seu panell de control. Nominalia oferirà assistència de dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00, dies festius exclosos.

1.7 Nominalia compta amb els serveis de col·laboradors tecnològics qualificats i de tecnologia punta utilitzant els millores recursos que té a la seva disposició per atendre els Clients i proporcionar-los els Serveis objecte d’aquest Acord.
En conseqüència, Nominalia no es podrà considerar responsable de les interrupcions del servei derivades d’esdeveniments fora del seu raonable control i/o del danys derivats d’anomalies que es produeixin durant el subministrament dels Serveis, que no siguin directament imputables a ella i/o que no quedin cobertes pel control tècnic d’aquesta última, com per exemple: (i) esdeveniments de força major; (ii) esdeveniments que depenguin de fets de tercers com, per exemple, la interrupció o el mal funcionament dels serveis d’operadors de telecomunicacions i/o de les línies elèctriques, o bé accions i omissions del prestador del Servei; (iii) danys derivats d’avaries en els instruments necessaris per a l’accés al Servei (iv) mal funcionament dels terminals o altres sistemes de comunicació utilitzats pel Client (v) ús impropi dels instruments i/o dels procediments per part del Client o de tercers per accedir a l’Espai Backup, etc. L’empresa Nominalia garanteix que s’esforçarà al màxim per prestar els serveis, sense perjudici de les suspensions necessàries per efectuar les operacions de manteniment.

1.8 Nominalia podrà modificar o revisar per motius tècnics la funcionalitat o les característiques dels Serveis, a la seva discreció i per a operacions planificades, donant al Client com a mínim 5 dies de preavís i, en qualsevol cas, garantint-li l’adequada funcionalitat del Servei.

1.9 A més, Nominalia queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas de destrucció, pèrdua, robatori, danys o deterioració, fins i tot parcial, de les dades introduïdes a l’Espai Backup, per qualsevol motiu o causa que no impliqui greu negligència per part de Nominalia. En qualsevol cas, qualsevol responsabilitat de Nominalia davant el Client a causa dels perjudicis derivats d’aquests acords no pot superar l’importa total efectivament pagat pel Client a Nominalia en els sis mesos immediatament anteriors al moment en què va tenir lloc l’esdeveniment causant dels perjudicis indicats.

2) Obligacions i responsabilitats del Client

2.1 El Client accepta i reconeix que el Servei, la durada del qual tria ell mateix en el moment de la contractació, s’iniciarà en el moment de l’activació. Per tant, es deure del Client procedir a l’activació del Servei després de la contractació, seguint les modalitats i el procediment indicats per Nominalia. El Client accepta i reconeix que Nominalia no comprovarà ni controlarà la correcta activació del Servei i no podrà considerar-se de cap manera responsable en cas d’activació errònia del Servei o de manca d’activació.

En cas de contractació del servei en qüestió per part del Client (o, per als objectius i finalitats del present article “Distribuïdor”) per compte de tercers (usuaris finals), el Distribuïdor serà responsable solidari amb l’usuari final.

2.2. Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el Servei, en cas que, al seu inqüestionable entendre o per denuncies rebudes de terceres persones, constati que el Client està comenten directament i/o indirectament activitats que violen les obligacions derivades de les disposicions del presenta article i les lleis i reglaments en vigor. En aquest cas, el Client, després del preavís de Nominalia, també per correu electrònic, eliminarà immediatament les causes de reclamació o presentarà la documentació que demostri que les activitats atribuïdes al Client directament o indirectament es desenvolupen respectant plenament totes les normatives i reglaments vigent. En cas que el Client no respongui a l’avís enviat per Nominalia, l’empresa es reserva el dret de resoldre immediatament aquest contracte sense renunciar al dret de pagament total del deute, així com a demanar un rescabalament posterior per qualsevol dany o pèrdua que Nominalia hagi hagut de suportar.

2.3 Mentre estigui en vigor aquesta OdS, el Client, sota la serva responsabilitat i al seu càrrec, haurà de:

– utilitzar el Servei només amb fins lícits i legítims;
– respectar totes i cadascuna de les instruccions que li pugui donar Nominalia en relació a l’ús apropiat i correcte del Servei.

El Client haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per limitar danys i/o pèrdua d’arxius, memòria, documents o qualsevol altre contingut o dada de la qual s’hagi fet una còpia de seguretat. A aquest fi, el Client es compromet a duplicar tots aquests arxius, documents i dispositius i a tenir-los en un lloc segur. El Client accepta que el Servei d’Espaci Backup no és modificable, i que es concedeix en ús amb la clàusula “as is” sense cap mena de garantia inclòs, però no exclusivament, ser adient per a fins específics, absència d’errors, etc. En conseqüència el client renuncia expressament a qualsevol acció de regrés contra Nominalia per aquests motius.

2.4 El Client accepta i reconeix que té plena i única responsabilitat de totes les activitats dutes a terme a través del Servei que se li poden atribuir de forma directa o indirecta i, en particular, dels continguts i comunicacions copiats, conservats i transmesos a través del Servei. Nominalia no podrà considerar-se de cap manera responsable de possibles conductes i/o faltes penals, civils o administratives comeses pel Client directament o indirectament a través del Servei. El Client es compromet a alliberar de qualsevol responsabilitat i mantenir indemne Nominalia davant que qualsevol acció legal, pretensió, cost o despesa, incloses les costes legals de què s’hagués de fer càrrec el Client com a conseqüència de l’incompliment per part seva de les obligacions acceptades en el present acord, i en qualsevol cas, relacionada amb la utilització del Servei.

3) Durada del Servei

3.1 El Servei té una durada d’un mes (30 dies), tres mesos, sis mesos o dotze mesos a partir de la data de contractació (en endavant “Període de vigència”), segons l’elecció que realitzi el Client en el moment de la contractació. Si no hi ha elecció per part del Client, el Servei tindrà una durada d’un mes (30 dies) en la seva configuració automàtica. En el moment del venciment del període de vigència del contracte, les dades introduïdes pel Client a l’Espai Backup i que encara hi siguin emmagatzemades, seran eliminades sense prèvia notificació al Client i sense possibilitat de recuperar-les ja que el Client no tindrà accés al seu Espai Backup. El Client, per no perdre els seus continguts, haurà de procedir a la renovació del Servei en el termini previst de renovació (veure la definició recollida més endavant) per venciment que apareix al tauler de control del Client.

3.2 El Servei podrà vèncer a) amb renovació tàcita o b) sense renovació tàcita.
a) En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant targeta de crèdit, després de notificar-ho per correu electrònic, Nominalia procedirà a carregar a la targeta de crèdit del Client el preu indicat en l’article “Preu i Pagament”, de conformitat amb els terminis i condicions en vigor en el moment de la renovació. En el cas que Nominalia no pugui procedir a carregar aquest import, el contracte no es podrà renovar tàcitament i es considerarà vençut definitivament en la data de venciment prevista. En aquest cas, el Client podrà renovar el Servei seguint el procediment indicat a continuació. En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament amb un sistema diferent a la targeta de crèdit, Nominalia procedirà a realitzar la renovació 20 dies abans del venciment i a enviar la factura al Client. El Client haurà de pagar la factura segons les condicions aquí previstes. La factura i les instruccions per al pagament s’enviaran per correu ordinari a l’adreça registrada en els arxius de Nominalia en el moment de la comanda. Si el Client no realitza el pagament en el termini previst, Nominalia podrà interrompre el servei en qualsevol moment, sense perjudici d’allò previst a l’article 6 de les Condicions Generals del Servei.
b) En cas de venciment sense renovació tàcita, el Client podrà sol·licitar a Nominalia, a través del procediment online que aquesta ha previst, la renovació del Servei amb la present OdS per altres períodes de temps, en els terminis que apareixen al tauler de control del Client i amb les condicions tècniques i econòmiques en vigor en el moment de renovació del Servei i seguin el procediment de renovació. Si no es renova en les formes i terminis indicats més amunt, en el moment del venciment, aquesta OdS quedarà sense efecte, sense necessitat que Nominalia enviï cap comunicació.

3.3 Per evitar la interrupció del Servei i/o la pèrdua de dades, el Client haurà de renovar el Servei de l’Espai Backup com a mínim 7 dies abans de la data de venciment (termini previst de renovació). Si la renovació es realitza per transferència bancària, el Client haurà d’enviar a Nominalia una prova del pagament abans de la data de venciment del Servei. El Client accepta que en cas de renovació fora de termini, el Servei podria no estar disponible i que les seves dades podrien quedar cancel·lades; el Client exonera i allibera Nominalia de qualsevol responsabilitat al respecte. En tots els casos la cessació dels efectes del contracte i/o si les Condicions de Servei indicades més amunt ho preveuen, no només les funcions de l’oferta, sinó també totes les dades introduïdes pel Client en l’Espai Backup seran eliminades sense que Nominalia tingui cap obligació ni responsabilitat de manteniment i/o arxiu. Per tant, en el cas que no desitgi renovar el Servei, el Client tindrà igualment la responsabilitat de desar les dades emmagatzemades al Servei d’Espai Backup en un suport diferent abans de la data de venciment del contracte per evitar-ne la pèrdua.

4) Preu i pagament

El Preu del Servei és el que s’indica en l’Oferta comercial que apareix al lloc web http://www.nominalia.com/. El contracte per al subministrament del Servei es considera perfeccionat en el moment del pagament de l’import del Servei, segons el que s’indica a l’oferta. El preu de renovació serà el preu que aplica Nominalia en el moment de la sol·licitud de renovació per part del Client, i que apareix indicat en el menú del tauler de control. El pagament de l’import atribuït pel Servei d’Espai Backup es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o algun dels altres sistemes de pagament disponibles al web en el moment de procedir al mateix, després d’emplenar el formulari de pagament en el procediment de registre.

10 TB BANDWITH
Ordre de Servei per al servei Servidors Dedicats de Nominalia

http://suport.nominalia.com/ordre-de-servei-servidors-dedicats/