Ordre de Servei Servidors Virtual

SERVIDOR CLOUD VPS
Ordre de Servei per al Servei Servidors Virtual de Nominalia Internet, S.L.
La present Ordre de Servei (en endavant “OdS”) forma part integrant i substancial de les Condicions Generals de Servei (en endavant “CGS”) de Nominalia. Les CGS i aquesta OdS estableixen els termes i les condicions per al subministrament al Client del servei de Servidors Virtuals (Servidor Virtual) per part de Nominalia al Client.

Els termes amb la inicial majúscula utilitzats en aquesta OdS tindran el mateix significat definit a les CGS. L’oferta comercial de Servidors Cloud VPS i VPS (http://www.nominalia.com/server/virtual.html) publicada al lloc web de Nominalia forma part integrant i substancial de les presents condicions.
1 – Definicions

Hardware: la màquina (o màquines) en què s’allotja el Client.

Virtual Machine o Servidor Virtual: una participació dins del Servidor dedicada al Client, que podrà gestionar-la exactament igual que un servidor sencer.

Software: el sistema de virtualització, el sistema operatiu (Linux o Windows) i els programes addicionals instal·lats a la màquina, segons l’oferta adquirida.

Netiquette: conjunt de regles de conducta a les quals, tot i no ser imposades per cap govern ni Estat, cal atenir-se quan hom és a Internet, ja que són regles compartides per un gran nombre d’usuaris de la Xarxa.

Operació en remot: qualsevol operació executada des d’un lloc de treball diferent de la consola de sistema. En general, l’accés al Servidor té lloc a través de connexió per Internet.

2 – Descripció del Servei Servidors Virtuals

El Servei de Servidors Virtuals consisteix en el subministrament al Client per part de Nominalia d’un servei que consta de:

– Lloguer de hardware
– Servei de Hosting,

– Instal·lació inicial de l’última versió estable i actualitzada del Sistema Operatiu,

– Instal·lació inicial de Software addicional segons l’oferta comercial escollida

– Connexió de la màquina a la Xarxa

– Ample de banda
Els servidors de Nominalia en què s’allotgen els servidors virtuals, estan en un centre de dades europeu i connectats a la Xarxa per operadores de telecomunicacions.

El Servei de Servidor Virtual s’ofereix a través de diverses fórmules, cadascuna presentada amb característiques específiques actualitzades i publicades juntament amb les tarifes aplicables al lloc web de Nominalia: www.nominalia.com.

Nominalia informa al Client que no és possible activar en el mateix servidor virtual un sistema operatiu Linux i un Windows simultàniament.

La tria del sistema operatiu (Linux o Windows) és una decisió exclusiva del Client, que és completament responsable de la seva elecció. A petició del Client, a través del procediment indicat en el Tauler de Control, Nominalia pot procedir a la restauració del sistema base de la màquina durant el període de validesa d’aquesta Ods, les despeses derivades d’aquesta operació correran a càrrec del Client; Nominalia procedirà a la restauració d’un nou sistema base i s’eliminaran totes les dades emmagatzemades al servidor en el moment en què se sol·liciti aquesta restauració. En aquest cas, Nominalia queda exonerada de qualsevol responsabilitat per la pèrdua de dades i es recomana al Client que faci una còpia de seguretat de totes les seves dades abans de sol·licitar la restauració de la màquina.
Les incidències per mal ús o instal·lació/manipulació incorrecta per part del l’usuari, sense informe previ de l’actuació duta a terme o, fins i tot, amb informe, no garanteixen la solució o podrien provocar retards en els temps de solució.

3 – Descripció del Servei Servidor Virtual

HOUSING: Els serveis de housing consisteixen en custodiar el hardware llogat al Client al centre de dades europeu de Nominalia.

En qualsevol cas, Nominalia es reserva el dret de traslladar la instal·lació a altres centres de dades que Nominalia consideri adients, informant prèviament per escrit al Client, en cas que el trasllat afecti la funcionalitat del servei. Les característiques del servei i els processos operatius respecte a l’ús per part del Client són els indicats a l’oferta.

El Client podrà utilitzar el software únicament a través d’accés remot. Nominalia donarà al client els codis d’accés a nivell d’administrador per als quals Nominalia ofereix al Client la màxima confidencialitat. El Client ha de modificar la contrasenya en el moment del primer accés i conservar-la en un lloc segur, per tant, el Client és plenament responsable de qualsevol dany derivat de l’ús de la contrasenya per part de tercers que hi hagin pogut accedir-hi per negligència del Client i serà responsable de qualsevol dany que es pugui causar a ell mateix, a Nominalia o a altres clients allotjats al mateix servidor. El Client accepta i reconeix que l’accés al centre de dades no li serà consentit mai. Nominalia es reserva el dret de suspendre en qualsevol moment i sense preavís el servei de Servidor Virtual del Client si aquest provoca danys a Nominalia o a altres clients.

HARDWARE: El Hardware que el Client lloga disposa d’assistència tècnica proporcionada pel fabricant, per tant, funciona segons les condicions i processos establerts pel fabricant en qüestió. Nominalia no està obligada a cap altra assistència. No es podrà realitzar cap intervenció de hardware sobre la màquina assignada.
Nominalia podrà, a la seva discreció, dur a terme una substitució del Hardware, en aquest cas, es podrien produir interrupcions del Servei. Nominalia haurà de comunicar amb anel·lació al Client, amb un preavís de 24 hores, el moment de la interrupció del Servei, si bé Nominalia no estarà obligada a cap mena de compensació al Client per aquesta interrupció.
El Hardware no està cobert per cap assegurança en cas de conseqüències derivades d’una avaria a la màquina com, per exemple, en cas de pèrdua de dades o d’infecció de virus informàtics. Per tant, en qualsevol cas el Client serà responsable d’assegurar, a càrrec del propi Client, el software i/o els continguts memoritzats al Hardware. En cas d’avaria de la màquina, Nominalia està obligada a realitzar les reparacions i substitucions només fins als límits especificats a les garanties proporcionades a Nominalia per part del fabricant. Els clients interessats en cobrir els riscos derivats del mal funcionament i/o avaries del hardware hauran d’estipular pel seu compte contractes asseguradors específics per a aquesta fi i assumir-ne el cost. El Client haurà, sota la seva pròpia responsabilitat, d’abstenir-se de traslladar, transmetre o subrogar el lloguer del Hardware a tercers per la raó que sigui, causa o títol, i fer que es respectin i estiguin garantits davant de terceres parts els drets de Nominalia sobre el Hardware. A més, queda explícitament prohibit sotsarrendar el Hardware de Nominalia.

El Client en qualsevol moment podrà adquirir una altra oferta de Servidor Virtual a través del Tauler de Control. In aquest cas, el Client haurà de demanar un nou Servidor i haurà d’acceptar novament les condicions del Servei. El Client és informat aquí del fet que, en cas de substitució de la màquina activa per una altra segons les ofertes disponibles, se li assignarà una nova màquina sense que hi hagi un procés de transferència ni una substitució de Servidor. Per tant, el Client es compromet a realitzar una còpia de seguretat de tot el contingut de la seva màquina actual abans de demanar-ne la desactivació. NOMINALIA no és responsable de la no existència o no realització de la còpia de seguretat. En cas que així es justifiqui per raons tècniques de millora del Servei, Nominalia es reserva el dret de modificar les característiques tècniques del Hardware del Servei, garantint al Client solucions tècniques equivalents a les solucions objecte del servei contractat pel Client.

SOFTWARE: El software instal·lat als Servidors ha estat proporcionat pels principals fabricants de software i es pot fer servir de diferents maneres en funció de les necessitats del Client. Per tant, Nominalia informa i el Client pren nota que el Servei i el cost varien en funció de les diferents maneres en què s’utilitza el software segons l’elecció del Client. La llista detallada de les diferents possibilitats d’ús s’indica a l’oferta. A l’oferta també s’indiquen els casos en què la instal·lació del software serà a càrrec del Client.

El Client és responsable de qualsevol dany que es pugui causar a ell mateix, a Nominalia i a altres clients allotjats al mateix servidor, per la instal·lació inapropiada de software sense llicència o nociu, per l’execució de software nociu o pel desenvolupament i execució de software nociu. Nominalia es reserva el dret de suspendre en qualsevol moment i sense preavís el servei de Servidor Virtual del Client, si detecta la presència de software que provoqui o pugui provocar danys a Nominalia o a altres clients, disminueixi el nivell de seguretat o s’utilitzi per a fins il·lícits, il·legals o contraris al usos morals.

AMPLE DE BANDA: Nominalia es compromet a proporcionar connexió a Internet. L’amplada de banda proporcionada serà la que s’indiqui a l’oferta. Nominalia verificarà constantment l’amplada que el Client utilitza. En cas que el Client superi el límit garantit, Nominalia li facturarà la diferència. En qualsevol cas, Nominalia es reserva el dret de limitar l’amplada de banda, d’acord amb allò que s’indica a l’oferta. Nominalia a més no podrà ser considerada responsable per interrupcions del servei derivades de la violació, per part del Client, del límit d’amplada de banda. El Client podrà comprar quotes d’ample de banda addicionals, a través del seu Tauler de Control. Els termes i condicions per a l’ús de la banda addicional seran els mateixos que en aquesta ODS.

RESTRICCIONS DE TRÀNSIT: El Servei de Servidor Virtual comporta un límit de trànsit, com s’especifica a l’oferta. Si el Client supera el límit establert, caldrà analitzar novament la situació i adequar el límit de trànsit a les necessitats reals. Si no es fa aquesta adequació, Nominalia no podrà ser considerada responsable del mal funcionament del Servei. En cas que el Client es negui a respectar les disposicions o en cas que aquest límit sigui superat, Nominalia es reserva el dret a rescindir el present contracte, sense que li sigui deguda cap suma al Client.
4 – Obligacions del Client

El Client es compromet a utilitzar el Servei de conformitat amb les CGS, en especial amb l’article 7; amb aquesta OdS i amb qualsevol altra norma aplicable en cada moment. Nominalia no realitza cap control ni supervisió sobre el contingut del Servidor Adnibistrat pel Client.

Durant tota l’extensió i durada d’aquesta OdS, el hardware estarà ubicat al centre de dades de Nominalia i el Client haurà de, sota la seva responsabilitat i al seu càrrec:

– Utilitzar el hardware segons les disposicions legals i normes aplicables, incloses les disposicions locals, que regulen el funcionament i l’ús del hardware

– Utilitzar el hardware només per a fins lícits i legítims

– Respectar totes i cadascuna de les instruccions que poden ser impartides per Nominalia quant a l’ús apropiat i correcte del Hardware i del Software

ADMINISTRACIÓ: El Client declara conèixer la naturalesa d’Internet i del hosting dedicat no administrat. En concret, el Client accepta i reconeix que Nominalia no gestiona el Servidor. El Client declara tenir el material necessari, el software, els coneixements, els recursos, etc. per gestionar i mantenir el Servidor. El Client garanteix que utilitzarà el Servei respectant la configuració i les restriccions tècniques.
Mitjançant la contractació d’un Servidor Virtual, el Client accepta convertir-se en administrador del Servidor i per tant, ser-ne l’únic responsable.
El Client és informat que Nominalia no ofereix cap firewall ni servei de seguretat amb el Servidor. Així doncs, el Client haurà de prendre totes les mesures necessàries per protegir el Servidor contra qualsevol tipus de tall, intrusió, intent d’intrusió, atac, etc. El Client és informat que Nominalia no gestiona dades ni administra el Servidor per compte del Client sota cap concepte. A més, el Client continua sent l’únic responsable de tots els costos relacionats amb l’administració i la gestió del Servidor.
ACTIVACIÓ: El Client accepta i reconeix que el Servidor serà accessible tan bon punt el client hagi instal•lat el sistema operatiu seleccionat en el procés de compra. El Client accepta que el servidor no serà accessible ni estarà disponible, fins que s’hagi realitzat aquesta operació. Per tant, després del pagament del servidor, és responsabilitat absoluta del client instal•lar el sistema operatiu que prefereixi seguint les modalitats i els processos indicats per Nominalia. El Client accepta i reconeix que Nominalia no comprovarà ni revisarà que el sistema operatiu s’hagi instal•lat correctament i no acceptarà cap responsabilitat al respecte.
DADES: El client accepta i reconeix que el client és plenament i l’únic responsable de totes i cadascuna de les activitats exercides mitjançant Serveis, que poden ser directament o indirectament reconduïbles al Client i, en particular, els continguts i les comunicacions introduïdes, publicades, difoses i transmeses a través dels Serveis. En cap cas Nominalia podrà ser considerada responsable de possibles conductes o faltes penals, civils o administratives comeses pel Client a través del Servei. El client es compromet a defensar, garantir i mantenir indemne Nominalia de i contra totes les accions legals, pretensions, costos o despeses, inclosos els costos legals, que recaiguin sobre Nominalia com a conseqüència d’una mancança del Client en el compliment de les obligacions contretes i les garanties proporcionades a través de l’acceptació d’aquest acord i, en qualsevol cas, relacionats amb l’ús que el Client ha fet dels Serveis. El Client també es compromet a respectar les regles de Netiquette.

En concret, el Client garanteix que s’abstindrà de posar en marxa, directament i/o indirectament, spamming, és a dir, l’enviament de missatges de correu electrònic que no han estat autoritzats, sol·licitats ni desitjats pels seus destinataris. Nominalia recorda que a més d’estar prohibit per les regles de Netiquette, l’spamming és il·legal d’acord amb la llei i les regulacions vigents. En el cas de compra, per part del Client (o pels propòsits d’aquest article, Distribuïdor) del servei en qüestió en nom de tercers (usuaris finals), el Distribuïdor serà responsable conjuntament i solidàriament amb l’usuari final.

Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el Servei en el cas que, segons el seu incontestable judici o per denúncies rebudes de tercers, Nominalia constati que el client està cometent activitats que violen les obligacions derivades de les disposicions d’aquest article. En aquest cas, el Client, després d’un preavís per part de Nominalia, fins i tot per correu electrònic, eliminarà immediatament les causes de les denúncies o proporcionarà documentació idònia que demostri que les activitats del Client es desenvolupen en el ple respecte de totes les normes i els reglaments vigents. En cas que el Client no respongui a l’avís enviat per Nominalia, Nominalia es reserva el dret de resoldre immediatament aquest contracte sense renunciar al seu dret de cobrament integral per totes i cadascuna de les consideracions, així com d’exigir compensacions per qualsevol dany o pèrdua que Nominalia pugui haver patit.
S’informa al Client que Nominalia no realitza cap còpia de seguretat de les dades instal·lades al Servidor. Per tant, el Client farà les seves còpies de seguretat mitjançant dispositius d’emmagatzematge externs de la seva elecció i sota la seva exclusiva responsabilitat.
REINICI: El Client podrà reiniciar el Servidor a través del Tauler de Control. El Client accepta i reconeix que aquest reinici s’executarà de manera automàtica i es completarà el més ràpidament possible dins del temps necessari per al reinici. El client és informat que, com a conseqüència del reinici de l’ordinador, les dades podrien resultar malmeses i podrien no recuperar-se correctament després del reinici. El Client ha d’adoptar totes les mesures necessàries per tal d’evitar aquests danys i és l’únic responsable en aquest sentit.
RESTAURACIÓ DEL SISTEMA OPERATIU: El Client podrà restaurar canviar el sistema operatiu del Servidor des del Tauler de Control. La restauració es durà a terme de forma immediata tan bon punt s’activi aquesta opció al Tauler de Control. El Client accepta i reconeix formalment que, al restaurar el sistema operatiu, totes les dades memoritzades a la màquina al moment de la sol licitud es perdran definitivament. Per tant, Nominalia recomana fermament al Client que realitzi una còpia completa de seguretat de totes les dades, sota la seva responsabilitat, abans de demanar la restauració o reinstal·lació del sistema operatiu. El Client accepta que Nominalia no té cap còpia de seguretat d’aquestes dades.
LOGS: El Client és informat que Nominalia no té cap dada de connexió al Servidor, com per exemple, però no només, dades que continguin adreces IP que s’han connectat al servidor. Per tant, el Client certifica que prendrà constantment totes les mesures per guardar els logs durant la durada prevista per lleis i reglaments aplicables, fins i tot després de la cessació d’aquesta ODS o de qualsevol altre acord entre el Client i Nominalia. El Client haurà d’adoptar totes les mesures per tal de limitar danys o pèrdues d’arxius, memòria, documents o qualsevol altre element del Servidor, especialment els logs. Amb aquest propòsit, el Client es compromet a duplicar tots aquests arxius, documents i dispositius d’arxivament i mantenir-los fora de perill. El Client accepta i reconeix ser responsable de proporcionar els logs a les autoritats competents (policia, autoritats judicials, etc.) si l’hi demanen i ser legalment responsable en aquest sentit.
RECLAMACIONS: El Client està obligat a emplenar el formulari que trobarà al lloc web de Noiminalia per comunicar les possibles anomalies del Servei:
http://www.nominalia.com/company/claim.html.
La reclamació s’ha de presentar abans que passin 48 hores de l’aparició de l’anomalia en qüestió o del moment en què el Client se n’ha adonat. En cas que no es presenti aquesta reclamació com s’acaba d’indicar, Nominalia queda eximida de qualsevol responsabilitat.
DISPOSITIUS: Nominalia no proporciona al Client cap aparell de la seva propietat.
5 – Responsabilitat de Nominalia:

Nominalia es compromet a utilitzar la millor tecnologia que coneix i els millors recursos al seu abast per proporcionar els Serveis objecte del present Acord. Nominalia garanteix el correcte funcionament de la maquinària de xarxa per a la seva connexió a Internet.
Sense perjudici del que s’indica en altres apartats d’aquest contracte, Nominalia necessitarà accés al servidor del Client per a la prestació del Servei i per a les activitats que es descriuen en aquest apartat. El Client, en contractar el servei i acceptar les Condicions d’aquest, autoritza aquest accés de manera expressa. És possible que per a la prestació del Servei, Nominalia necessiti i demani al Client el seu usuari i contrasenya, sempre subjecta a les obligacions de confidencialitat descrites en aquest acord i en els documents que en ell s’hi faci referència. En cas de no tenir aquestes dades, Nominalia quedarà dispensada de prestar el Servei per impossibilitat de fer-ho.
Per tant, Nominalia no pot ser considerada responsable pels danys derivats per perjudici i/o anomalies que s’hagin produït durant el subministrament dels Serveis, que no siguin directament imputables a Nominalia o que no estiguin relacionats amb el control tècnic d’aquesta última, com, encara que no exclusivament, avaries en les xarxes telefòniques o elèctriques, danys causats per avaries en la maquinària necessària per a l’accés al Servei, ús impropi de l’equipament o dels processos per part del Client o de tercers per accedir al Servidor, etc.

El Servei estarà disponible les 24 hores del dia, set dies a la setmana, exceptuant les suspensions per intervencions de manteniment. Nominalia no serà responsable de possibles interrupcions del Servei i es compromet a posar-hi remei en el menor temps possible.

Nominalia podrà, en qualsevol moment, interrompre el Servei per motius documentats de seguretat de les dades o de privacitat, notificant-ne els motius al Client. Nominalia podrà, a la seva discreció i per a operacions planificades, modificar o revisar per motius tècnics la funcionalitat o les característiques dels Serveis, garantint-ne, et tots els casos el bon funcionament del mateix.

Nominalia no podrà en cap cas ser considerada responsable per interrupcions del Servei causades per factors que escapen al control raonable de Nominalia, com ara: (I) circumstàncies imprevisibles, (II) fets causats per tercers com, per exemple, suspensions o interrupcions de les telecomunicacions o de serveis d’alimentació elèctrica o d’actes o omissions de les Autoritats de Registre competents, (III) ruptura dels terminals o altres sistemes de comunicació utilitzats pel Client.

A més, Nominalia queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas de destrucció, pèrdua, robatori, dany o deteriorament, encara que sigui parcialment, del hardware, per qualsevol raó o causa que no comporti greu negligència per part de Nominalia.

En qualsevol cas, qualsevol responsabilitat imputada a Nominalia per part del Client en termes de danys i perjudicis derivats d’aquest acord, no pot superar l’import total que efectivament el Client ha pagat a Nominalia durant els sis mesos immediatament anteriors al moment de l’incident que ha determinat aquest perjudici.
6- Durada

D’acord amb el decidit pel Client en el procés de compra o també successivament des del seu Tauler de Control, aquesta ODS podrà tenir caducitat a) amb o b) sense renovació automàtica.
a) venciment amb renovació automàtica:
En cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb targeta de crèdit, Nominalia cobrarà les tarifes a què fa referència l’apartat “Tarifes i Pagaments”, directament de la targeta de crèdit facilitada pel Client al contractar per primera vegada (o en fer la renovació més recent, segons s’escaigui), 20 dies abans de la data de venciment, en els terminis previstos i les condicions vigents en el moment de la renovació i que s’indiquen al Tauler de Control, prèvia notificació al Client per correu electrònic.
En el cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb Paypal, l’import a què es refereix l’apartat “Tarifes i pagaments” serà carregat 20 dies abans de la data d’expiració, segons els termes previstos publicats al Tauler de Control del Client i en base a les condicions existents en el moment de la renovació, directament per Nominalia sobre el compte de PayPal del Client, prèvia comunicació per correu electrònic al respecte.
El Client autoritza Nominalia a efectuar els tràmits de pagament descrits en els dos apartats anteriors.
En cas que Nominalia no pugui procedir al càrrec, el contracte no es podrà renovar automàticament i es considerarà vençut i no renovat segons els termes previstos. En aquesta situació, el Client podrà renovar el servei seguint el procediment de renovació manual.
Els preus s’indiquen al web de manera que el client sàpiga en tot moment el cost total i final del servei contractat.
Per cancel·lar l’acord de facturació, el client pot entrar al perfil del seu compte Paypal i cancel·lar des d’allà.
b) Venciment amb renovació manual
En cas de venciment amb renovació manual, el Client podrà sol·licitar a Nominalia, mitjançant el procediment online posat a disposició per Nominalia, la renovació del Servei amb la present OdS per períodes successius, en els terminis que apareixen en el Tauler de control del Client i amb les condicions tècniques i econòmiques vigents en el moment de la renovació del Servei i seguint el procediment de renovació. En cas de no renovació en la forma i dins dels terminis especificats anteriorment, en arribar el venciment el Servei deixarà de ser proporcionat i aquesta OdS cessarà i no tindrà cap validesa, sense necessitat de cap comunicació per part de Nominalia. En aquest cas, totes les dades presents a l’espai vinculat al Servei seran eliminades sense cap responsabilitat per part de Nominalia pel no manteniment o no emmagatzematge de les mateixes. Per tant, en cas que no tingui intenció de renovar el Servei, haurà de desar les dades en un suport diferent abans de la data d’expiració.

7 – Tarifes i pagaments

El preu del Servei és el que s’indica al lloc web de Nominalia.

La prestació del Servei es considera acceptada des del moment en què es realitza el pagament de la tarifa del Servei indicada a l’oferta.

El preu de la renovació serà el preu que aparegui en aquell moment al Tauler de control i que Nominalia aplicarà en el moment que el Client faci la sol·licitud. L’import a pagar pel Servei Servidor Virtual s’haurà d’abonar mitjançant targeta de crèdit o altres modalitats de pagament disponibles al lloc web de Nominalia al moment del pagament, després d’haver omplert el formulari de pagament que trobarà en el procés de registre.

8.1 Característiques del servei de Servidor Administrats
8.1.1.
Aquesta Ordre de Servei (OdS) constitueix una part integral i substancial de les Condicions Generals de Servei (CGS) i regula el servei de gestió de sistemes del servidor proporcionat per Nominalia (cd. Opció Servidor Administrat).
L’Opció Servidor Administrat s’ofereix únicament per a servidors dedicats o virtuals comprats a Nominalia i activats per primera vegada mitjançant el servei de Servidor Administrat.
Els termes indicats amb lletra majúscula utilitzats en aquesta OdS tindran el mateix significat que se’ls atribueix a les CGS. L’oferta comercial publicada online al lloc web de Nominalia forma part integrant i substancial d’aquestes condicions.

Les CGS i aquesta OdS estableixen els termes i les condicions per al subministrament al Client del servei de Servidor Administrats  per part de Nominalia. Les disposicions especials d’aquesta Ordre de Servei són d’aplicació preferent i anul·len els continguts de les Condicions Generals i de qualsevol altra Ods, en allò que poguessin contradir-se. En tot allò en què no es contradiguin, seran vàlides i legalment exigibles les condicions contractuals del tipus de servidor que el Client hagi comprat (dedicat o virtual), indicades a l’Ordre de Servei corresponent.

8.1.2 Al activar l’opció Servidor Asministrats, el Client accepta rebre el suport dels operadors especialitzats de Nominalia. Aquests seran els encarregats d’administrar el sistema i configurar al servidor els serveis d’interés del Client. En conseqüència, el Client no podrà accedir al sistema com a administrador en cap cas. El Client disposarà d’un Tauler de Control web, a través del qual podrà dur a terme les operacions de configuració de funcions ordinàries del servidor i administrar els serveis i aplicacions que tingui. Les accions de gestió del servidor que duran a terme, de manera exclusiva, els operadores de sistemes de Nominalia a petició del Client i indicades a l’oferta comercial de Nominalia són, per exemple, però no només: a) configuració inicial del servidor b) instal·lació del sistema operatiu triat per Nominalia, en funció de les necessitats detallades pel Client i actualització periòdica d’aquest c) creació, custòdia i restauració de les contrasenyes d’accés al Tauler de Control web d) modificació de la configuració del servidor e) instal·lació i actualització dels aplicatius, g) instal·lació i actualització de tallafocs i pedaços de seguretat segons les demandes del Client h) activitats de manteniment i actualització del sistema, i) monitoratge del correcte funcionament del servidor 24h al dia j) lliurament del registre ftp, http i de navegació, sense perjudici d’allò descrit a l’art. 8.4, o qualsevol altra gestió ordinària del servidor que sigui necessària o sol·licitada pel Client, dins dels límits de les funcionalitats disponibles al Tauler de Control web que Nominalia proporciona al Client.
8.1.3 Si el Client així ho demana, Nominalia es reserva la facultat d’oferir més prestacions de les que es detallen a l’oferta comercial i a aquesta OdS, concretades i quantificades prèviament amb el Client.
8.1.4 Fora de l’horari laboral (de dilluns a divendres, de 9 a 17h), Nominalia només processarà sol·licituds d’assistència tècnica relacionades amb el sistema. No es consideren com a tals la instal·lació de productes o serveis, la modificació de la configuració, etc.
8.1.5 El Client reconeix i accepta que el Servei de Servidor Administrat no inclou la gestió, per part de Nominalia, de les relacions amb tercers, proveïdors de serveis activats pel Client al servidor (per exemple: llicència d’aplicacions o software).
8.1.6 Els recursos informàtics posats a disposició del Client a través del Servei, poden ser utilitzats de formes diverses. Nominalia no té per què ser coneixedora de com el Client utilitza els recursos informàtics del Servei, tot i així, Nominalia vol destacar que determinats úsos d’aquests recursos per part del Client poden comportar obligacions normatives específiques. Per exemple, però no només, es recorda que si el Client utilitza els recursos informàtics posats a la seva disposició a través del Servei per oferir “serveis de comunicació electrònica accessibles al públic en xarxes públiques de comunicacions” (per exemple, serveis de correu electrònic), el Client haurà de prendre les mesures necessàries en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de conservació de les dades de trànsit. Per això, s’especifica que aquestes obligacions recauen sobre el Client, i no sobre Nominalia, i que serà obligació exclusiva del Client complir-les.

8.2 Responsabilitat del Client
8.2.1 El Client es compromet a proporcionar a Nominalia informació correcta, completa i veraç i a mantenir-la actualitzada.
8.2.2 El Client podrà utilitzar el servidor través del seu Tauler de Control web, i gestionar les seves funcionalitats. El Client es compromet a utilitzar el Tauler de control web per dur a terme, pel seu compte, qualsevol activitat relacionada amb la gestió ordinària dels serveis que necessiti, mitjançant contrasenyes d’accés de les quals n’és l’únic responsable. Per tant, el Client serà l’únic responsable de qualsevol dany derivat d’un ús impropi d’aquestes contrasenyes o de l’ús no autoritzat per part de tercers.
8.2.3 El Client es compromet a utilitzar el Servei de conformitat amb les CGS, en especial amb l’article 7; amb aquesta OdS i amb qualsevol altra norma aplicable en cada moment. Durant tot el període de vigència d’aquesta OdS, el Client haurà de, sota la seva responsabilitat i al seu càrrec:
– Utilitzar el servidor segons les disposicions legals i normes aplicables, incloses les disposicions locals, que regulen el funcionament i l’ús del servidor;
– Utilitzar el servidor només per a fins lícits i legítims;
– Respectar totes i cadascuna de les instruccions que poden ser impartides per Nominalia pel que fa a l’ús apropiat i correcte del hardware i software instal·lats al servidor.
8.2.4 El Client reconeix i accepta que Nominalia i els seus socis tecnològics, dels quals es val per a la prestació del servei objecte del present contracte, accedeixin a les dades i continguts del servidor. Aquest accés es limita a la realització d’operacions sol·licitades pel Client i estrictament necessàries per garantir el correcte funcionament del servidor.
8.2.5 El Client reconeix i accepta que és l’únic responsable de l’ús correcte i lícit de les dades i continguts presents al servidor i del seu manteniment segons el que exigeix la llei. En conseqüència es compromet a adoptar les mesures tècniques i legals necessàries per a tal fi. El Client reconeix i accepta que Nominalia no exercirà cap control o supervisió sobre les dades, programes, aplicacions i continguts presents al servidor. El Client reconeix i accepta que és plenament i l’únic responsable de totes i cadascuna de les activitats realitzades a través del servidor, així com de les activitats realitzades a través del Tauler de Control Web o a través de les aplicacions descarregades pel Client, quedant expressament exclosa qualsevol responsabilitat de Nominalia per danys derivats d’aquestes activitats. Nominalia no podrà ser considerada en cap cas responsable de possibles comportaments il·lícits o perjudicials per a tercers per part del Client a través del servidor o a causa del contingut allotjat en aquest. El Client es compromet a defensar, garantir i mantenir indemne Nominalia de i contra totes les accions legals, pretensions, costos o despeses, inclosos els costos legals, que recaiguin sobre Nominalia com a conseqüència d’una mancança del Client en el compliment de les obligacions contretes i les garanties proporcionades a través de l’acceptació d’aquest acord i, en qualsevol cas, relacionats amb l’ús que el Client ha fet dels Serveis.
S’informa el Client que Nominalia no realitza cap còpia de seguretat del sistema, de la seva configuració o de les dades que contingui el Servidor. Per tant, el Client farà les seves còpies de seguretat mitjançant dispositius d’emmagatzematge posats a la seva disposició per Nominalia o serveis externs de la seva elecció i sota la seva exclusiva responsabilitat.

8.2.6

El Client ha estat informat que Nominalia administrarà el servidor de còpies de seguretat segons el que s’especifica en les característiques publicades en l’oferta de Nominalia, per a la solució de servidor administrat que s’hagi triat. El Servei de gestió còpies de seguretat es realitzarà únicament si:

1) El Client ha adquirit el producte Backup necessari independentment al servei de Servidor Administrat
2) Es gestionaran únicament productes Backup oferts per Nominalia i de la data de la compra del mateix;
3) La gestió de Backup es realitzarà segons el que s’especifica en les característiques de la solució de Backup adquirida pel Client.
8.2.7 El Client és l’únic responsable de mantenir la confidencialitat de la contrasenya d’accés al Tauler de Control web, pel que Nominalia recomana que s’apliquin totes les mesures de seguretat necessàries per tal de preservar el sistema davant d’accessos maliciosos per part de tercers. Per tant, el Client és plenament responsable de qualsevol dany derivat de l’ús de la contrasenya per part de tercers que hi hagin pogut accedir per negligència del Client.
8.2.8 Sense perjudici del que es diu al paràgraf 8.5.3, únicament Nominalia disposarà de les contrasenyes d’accés al servidor com a administrador i en cap cas les compartirà amb l’usuari. L’accés al centre de dades tampoc serà permès.
8.2.9 El Client reconeix i accepta que no podrà realitzar cap canvi en la configuració del servidor que hagi triat. En cas que, per la seva voluntat, el Client realitzi alguna modificació a la configuració feta per Nominalia, haurà d’acceptar tota la responsabilitat derivada de la modificació.
8.2.10 Si el Client vol utilitzar el servidor per dur a terme activitats o oferir serveis regulats per disposicions normatives específiques o que requereixen determinades mesures de seguretat o de protecció, ho haurà de comunicar a Nominalia. En cas de no rebre cap comunicació, Nominalia aplicarà les mesures de seguretat i protecció ordinàries.
8.2.11 El client està obligat emplenar el formulari que trobarà al lloc web de Noiminalia per comunicar les possibles anomalies del servei: http://www.nominalia.com/company/claim.html. La reclamació s’ha de presentar abans que passin 48 hores de l’aparició de l’anomalia en qüestió o del moment en què el Client se n’ha adonat. En cas que no es presenti aquesta reclamació com s’acaba d’indicar, Nominalia queda eximida de qualsevol responsabilitat.
8.2.12  La reinstal·lació del sistema operatiu es podrà realitzar per petició expressa del Client a l’equip tècnic de Nominalia. A l’reinstal·lar un nou Sistema operatiu totes les dades contingudes en la màquina en li moment de la reinstal·lació es perdran.

Davant d’aquesta possibilitat, Nominalia recomana als clients realitzar una còpia o backup complet de totes les dades, sota l’exclusiva responsabilitat del propi Client, abans de realitzar un canvi de sistema operatiu.

Si l’opció de Servit Administrat triada pel client inclou el servei de còpia de seguretat, es recomana al Client que es posi en contacte amb l’equip tècnic de Nominalia per acordar una planificació abans de fer la sol·licitud de reinstal·lació. En cas de no produir-se aquesta comunicació, la restauració de les dades per part de Nominaia es limitarà a les dades guardades en l’última còpia de seguretat realitzada. Nominalia no es farà responsable de la pèrdua de dades, informacions o qualsevol altre contingut que pogués allotjar el servidor.

8.2.13 El Client accepta i reconeix que l’actualització de les zones de DNS de dominis no gestionats per Nominalia que apunten al servidor i l’actualització de les zones de DNS com a conseqüència d’un canvi de IP són responsabilitat seva. Nominalia, sota cap concepte, pot ser considerada responsable del mal funcionament del servei a causa d’una falta d’actualització dels DNS o d’un error en el seu direccionalment.

8.3. Obligacions i responsabilitats de Nominalia
8.3.1 Nominalia es compromet a utilitzar la millor tecnologia que coneix i els millors recursos al seu abast per proporcionar els Serveis objecte del present Acord. Per tant, Nominalia no pot ser considerada responsable pels danys derivats de disfuncions o anomalies que s’hagin produït durant el subministrament dels Serveis, que no siguin directament imputables a Nominalia o que no estiguin relacionades amb el control tècnic d’aquesta última, com, encara que no exclusivament: (i) avaries en les xarxes telefòniques o elèctriques, (ii)danys causats per avaries en la maquinària necessària per a l’accés al Servei, (iii)ús impropi de l’equipament o dels processos per part del Client o de tercers per accedir al Servidor, (iii) circumstàncies de força major, etc. En qualsevol cas, qualsevol responsabilitat imputada a Nominalia per part del Client en termes de danys i perjudicis derivats d’aquest acord, no pot superar l’import total que efectivament el Client ha pagat a Nominalia durant els 12 mesos immediatament anteriors al moment de l’incident que ha determinat aquest perjudici.
8.3.2 A més, Nominalia queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas de destrucció, pèrdua, robatori, dany o deteriorament, encara que sigui parcialment, del servidor i del seu contingut, per qualsevol raó o causa que no comporti greu negligència per part de Nominalia.
8.3.3 Nominalia podrà, en qualsevol moment i sense preavís, dur a terme operacions ordinàries d’actualització i manteniment amb la finalitat de mantenir la seguretat del servidor i es compromet a minimitzar les molèsties que aquestes operacions poden causar al Client. En cas que sigui necessari dur a terme accions extraordinàries de manteniment, Nominalia es compromet a avisar al Client amb antelació. Nominalia podrà, a la seva discreció i per a operacions planificades, modificar o revisar per motius tècnics la funcionalitat o les característiques dels Serveis, avisant prèviament el Client.

8.4. Responsable del tractament de dades
Nominalia i el Client es comprometen a respectar i complir la normativa de protecció de dades vigent aplicable. En particular i en l’àmbit de la prestació del Servei, el Client és titular de les dades i Nominalia la part Responsable del tractament. Com a Annex a aquesta OdS (informació sobre Privacitat i Tractament de Dades) es detalla la política de protecció de dades de Nominalia.
8.5. Durada
8.5.1 La durada del servei de Servidor Gestionat la tria el Client en el moment de la compra del servidor dedicat o virtual i coincidirà amb la durada d’aquest.
D’acord amb el decidit pel Client en el procés de compra o també successivament des del seu Tauler de Control, aquesta ODS podrà tenir caducitat a) amb o b) sense renovació automàtica.
a) En cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb targeta de crèdit, Nominalia cobrarà les tarifes a què fa referència l’apartat “Tarifes i Pagaments”, directament de la targeta de crèdit facilitada pel Client al contractar per primera vegada (o en fer la renovació més recent, segons s’escaigui), 20 dies abans de la data de venciment, en els termes previstos i les condicions vigents en el moment de la renovació i que s’indiquen al Tauler de Control, prèvia notificació al Client per correu electrònic. En el cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb Paypal, l’import a què es refereix l’apartat “Tarifes i pagaments” serà carregat 20 dies abans de la data d’expiració, segons els termes previstos publicats al Tauler de Control del Client i en base a les condicions existents en el moment de la renovació, directament per Nominalia sobre el compte de PayPal del Client, prèvia comunicació per correu electrònic al respecte. El Client autoritza Nominalia a efectuar els tràmits de pagament descrits en els dos apartats anteriors. En cas que Nominalia no pugui procedir al càrrec, el contracte no es podrà renovar automàticament i es considerarà vençut i no renovat segons els termes previstos. En aquesta situació, el Client podrà renovar el servei seguint el procediment de renovació manual. Els preus s’indiquen al web de manera que el client sàpiga en tot moment el cost total i final del servei contractat. Per cancel·lar l’acord de facturació, el client pot entrar al perfil del seu compte Paypal i cancel·lar des d’allà.
b) En cas de venciment amb renovació manual, el Client podrà sol·licitar a Nominalia, mitjançant el procediment online posat a disposició per Nominalia, la renovació del Servei amb la present OdS per períodes successius, en els terminis que apareixen en el Tauler de control del Client i amb les condicions tècniques i econòmiques vigents en el moment de la renovació del Servei i seguint el procediment de renovació. En cas de no renovar en la forma i dins dels límits de temps especificats anteriorment, en arribar el venciment el Servei deixarà de ser proporcionat i aquesta OdS cessarà i no tindrà cap validesa, sense necessitat de cap comunicació per part de Nominalia. En aquest cas, totes les dades presents a l’espai vinculat al Servei seran eliminades sense cap responsabilitat per part de Nominalia pel no manteniment o no emmagatzematge de les mateixes. Per tant, en cas que el Client no tingui intenció de renovar el Servei, haurà de desar les dades en un suport diferent abans de la data d’expiració.
8.5.2 El Client podrà rescindir el contracte de forma anticipada respecte la data de venciment, informant-ne prèviament per escrit a Nominalia amb 15 dies d’antelació. En aquest cas, Nominalia no estarà obligada a desemborsar cap part del Servei pagada i no gaudida pel Client. Per tant, el Client es compromet a realitzar una còpia de seguretat de tot el contingut de la seva màquina actual abans de demanar-ne la desactivació d’aquesta i eximint a Nominalia de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
8.5.3 En cas de finalització o resolució del contracte per qualsevol motiu, inclosos els casos de venciment o no renovació del mateix, Nominalia comunicarà al Client les modalitats d’accés temporal al servidor que li permetran configurar unes noves credencials d’accés a la màquina com a administrador del sistema per poder utilitzar el servidor en la modalitat “no gestionada”. A partir del moment d’aquesta comunicació, Nominaila quedarà alliberada de qualsevol obligació en la gestió o manteniment del servidor i de qualsevol responsabilitat relacionada amb l’administració del servidor. En endavant, aquestes responsabilitats recauran exclusivament sobre el Client.

8.6. Tarifes i pagaments
El preu del Servei, inclosos els costos relacionats amb el setup, són els que s’indiquen a l’oferta comercial enviada al Client. El contracte per al subministrament del Servei es considera conclòs i s’aplica com a conseqüència del pagament del cost del Servei, d’acord amb el que s’indica a l’oferta. El preu de renovació serà el preu aplicable per Nominalia en el moment de la sol·licitud de renovació per part del Client, i està indicat al Tauler de Control. L’import del Servei s’haurà d’abonar mitjançant targeta de crèdit o altres modalitats de pagament disponibles al lloc web de Nominalia al moment del pagament, després d’haver omplert el formulari de pagament que es trobarà en el procés de registre.
Annex A: Informació sobre la privacitat i tractament de dades personals
Divulgació per al processament de dades personals
La protecció de la vostra privacitat és un dels nostres objectius principals.
Nominalia (una empresa del Grup Dada) ha adoptat i manté les mesures tècniques i organitzatives i el nivell de seguretat requerit per la llei segons al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com les normes que la desenvolupen (fonamentalment, Reial Decret 1720/2007). Les bases de dades personals estan registrades en el registre general de Protecció de Dades de l’Agencia Española de Protección de Datos.
Manteniment de les dades i mesures de seguretat:
Les dades es mantindran per terminis de temps definits per les lleis i regulacions en vigor i emmagatzemades al centre de servidors Inet S.p.A. a Itàlia, Settimo Milanese (MI), via Darwin 17, designat amb aquest objecte com a processador de dades. Existeix una còpia de seguretat de les dades, per tal de garantir el subministrament actual del servei i per garantir que les dades se salvaran fins i tot en el cas que tingués lloc un desastre. En qualsevol cas, el període de temps durant el qual les dades es mantenen serà igual al període de temps que suposi completar els objectius esmentats més amunt i igual a la durada de la relació de servei entre el client i el controlador de Nominalia. Si voleu cancel·lar el vostre compte i deixar d’usar els Serveis, les dades seran cancel·lades excepte les necessàries per satisfer les obligacions contractuals, administratives, fiscals, comptables o legals subsegüents a la cancel·lació del servei. En el moment en què aquestes obligacions siguin satisfetes, les vostre dades seran cancel·lades.
Per la present us informem que les vostres dades seran recollides, processades i mantingudes respectant en tot moment la Llei, en el que es refereix a les mesures de seguretat.
Els dades seran processades d’acord amb les lleis d’autogovern en tot allò relacionat al processament de dades personals contingut en el sector d’ètica del codi vigent en cada moment.

2.- Nominalia utilitzarà les dades personals de l’usuari de conformitat amb els principis de protecció de la privacitat establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en altres reglaments aplicables com el Reial Decret 1720/2007, pel qual s’estableix el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Aquesta declaració d’informació correspon a les dades personals facilitades pel Client en el moment del registre, així com a les dades generades en les seves visites al lloc web i en la seva navegació per aquest. Aquestes dades també es poden organitzar en fitxers o bases de dades.

3.- Concretament, el processament de les dades personals i la recollida i tractament de les dades personals tenen les següents finalitats:
a) subministrar els serveis oferts;

b) el subministrament d’¡nformació i/o enviament de notificacions relacionades amb el Servei;

c) la participació en concursos de premis que puguin estar relacionats amb el Servei;

d) la conformitat amb tots i cadascun dels requisits comtables i fiscals;

e) la localització de presumptes infractors només en aquells casos en què així es requereixi de forma específica i exclusivament per ordre o instrucció de les autoritats competents.
4. – En cas que el Client hagi donat el seu consentiment ampliat marcant la casella “Accepta” durant el procés de contractació, el Client accepta a més el següent (opcional):

f) el subministrament d’informació i/o ofertes de serveis que Nominalia, i/o les seves empreses associades o filials, així com els seus socis comercials i subcontractistes, que es consideri poden ser d’interès per al Client, sense que això impliqui la transmissió de dades personals a tercers; Nominalia es compromet a no transmetre en cap cas les dades dels seus clients a tercers;

g) comprovació i verificació de la qualitat dels serveis oferts, fins i tot mitjançant l’oferta de serveis postvenda;

h) l’enviament de notificacions i informació publicitària relativa als seus productes i iniciatives, així com als de tercers;

i) l’elaboració d’estudis de mercat i estadístiques, iniciatives de mercat i seguiments de les preferències de productes, incloses dades estadístiques de l’audiència/els usuaris (com ara edat, sexe o àrees d’interés).

5. – En alguns casos, Nominalia pot procedir al registre del domini davant de l’Autoritat de Registre competent per mitja de tercers Agents Registradors. En aquests casos i en similars en què Nominalia tingui el caràcter d’Encarregat del Tractament, el Client autoritza que Nominalia procedeixi a la subcontractació dels serveis descrits i proveeixi les dades personals del Client necessàries per a la gestió, el registre, renovació o transferència de dominis. La subcontractació s’ajustarà al que estableix el R. D. 1720/2007, en especial al seu article 21.
6.-Tal com s’indica en el procés de contractació i registre, les dades personals es divideixen en dues categories: obligatòries i opcionals.
7.- El subministrament de dades obligatòries i el seu processament per a les finalitats esmentades més amunt són estrictament funcionals per realitzar els serveis indicats. Tota negativa de l’usuari a proporcionar aquestes dades o de donar el seu consentiment per al processament de les mateixes, impossibilitarà que es pugui accedir al servei que ofereix Nominalia. La resta de dades recopilades se sol·liciten per ajudar Nominalia a millorar constantment el seu servei. El Client és lliure de subministrar o no aquestes dades.
8.- Per a la prestació dels serveis i en especial el compliment dels objectius assenyalats als apartats f), h) i i), NOMINALIA té implementada i en funcionament l’aplicació Google Analytics en les tres funcions següents: codi de seguiment d’Analytics per a l’admissió de publicitat de display, informes d’impressions de la Xarxa de Display de Google, i, la integració de DoubleClick Campaing Manager.
9. – D’altra banda, a través de la barra d’eines i mitjançant l’ús del seu nom d’usuari i contrasenya, l’usuari tindrà en tot moment accés directe a través del Web a les seves dades personals que manté Nominalia. D’aquesta manera podrà incloure, modificar o cancel·lar en qualsevol moment les seves dades personals sense intermediaris, de forma independent i sota la seva responsabilitat. També es podrà utilitzar la mateixa interfície per donar-se de baixa de l’enviament d’informació periòdica que no estigui relacionada amb el servei, és a dir, informació que no sigui necessària per al subministrament dels serveis sol·licitats que proporcionarà Nominalia.
10.- Per fer-ho, el Client haurà d’accedir a la secció “El teu compte” del Tauler de Control i, a continuació, entrar a l’apartat “Informació i consentiment”. Al final de la pàgina “Informació i consentiment” podrà donar o denegar el seu consentiment ampliat per al processament de les dades personals, necessàries per rebre informació comercial proporcionada per Nominalia i participar en ofertes especials, concursos i altres esdeveniments promocionals.
Si ho desitja el Client també podrà (1) inhabilitar Google Analytics per a la publicitat de display i personalitzar els anuncis de la Xarxa de Display de Google; igualment i en general, el Client pot, en qualsevol moment (2) accedir a qualsevol dels mitjans existents per inhabilitar Google Analytics, tot des de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

En general, NOMINALIA segueix les instruccions de Google sobre la publicitat al display a l’aplicació Google Analytics, disponibles a https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=es&utm_id=ad
11.- Interacció amb les xarxes socials
Ara també és possible registrar-se a un servei des d’un perfil de Facebook, només fent clic al botó “Accedeix amb Facebook”. El registre sempre és voluntari per part de l’usuari de NOMINALIA.
En aquest cas, Facebook enviarà a Nominalia automàticament algunes de les vostres dades, que s’especificaran a la finestra emergent que s’obre al moment de la sol·licitud i no caldrà emplenar cap altre formulari. Si ja sou usuaris registrats de Nominalia i també teniu un perfil de Facebook, podeu associar el compte de Nominalia al compte de Facebook fent clic a “Accedeix amb Facebook” i a continuació, fent clic a “Associa compte”. D’aquesta manera, el codi d’identificació de Nominalia s’associarà al codi d’usuari de Facebook i així, quan cliqueu a “Accedeix amb Facebook”, podreu accedir directament al Tauler de control de Nominalia sense haver d’introduir les credencials.
Amb aquest procediment, també es pot associar el compte de Nominalia als comptes de Google, Twitter i LinkedIn. En aquest cas, les xarxes socials interessades també enviaran a Nominalia algunes de les vostres dades, que s’especificaran a la finestra emergent que s’obrirà en el moment de la sol·licitud.
El tractament de dades per les xarxes socials es regeix per la normativa vigent i per les polítiques pròpies de les mateixes xarxes. NOMINALIA no és responsables de les infraccions que es puguin fer en el tractament de les dades per part o a través de les xarxes socials.
12.- El Client podrà accedir en tot moment a les seves dades i exercir els drets que es mencionaven en els articles 15 i següents de la Llei 15/1999. En especial, el client podrà exercir els seus drets de rectificació, oposició i cancel·lació de conformitat amb l’establert a l’article 16 de la Llei 15/1999, seguint el procediment legal que s’estableix a l’article 17 d’aquesta Llei, adreçant-se a Nominalia mitjançant comunicació escrita a aquesta adreça postal:

c/ Josep Pla, Nº2, Torres Diagonal Litoral,
edifici B-3, Planta 3-d,
08019 Barcelona (Espanya)

Si s’instal·la el sistema operatiu de Microsoft, els termes i condicions d’ús addicionals pels quals es regirà el contracte són els que estableix el productor del software i que es poden descarregar aquí.

Microsoft Terms & Conditions