Ordre de Servei per al servei Hosting Compartit

Tot seguit s’indiquen les condicions específiques del contracte aplicables a totes les solucions Hosting comprades a Nominalia.

La present Ordre de Servei (en endavant “OdS”) és part integrant i essencial de les Condicions Generals de Servei (en endavant “CGS”). Les CGS i la present OdS estableixen els termes i condicions per a la prestació del servei de Hosting(en endavant “Servei”) per part de Nominalia al Client (d’ara en endavant, “Client”), en totes les seves variants i presentacions. Els termes amb majúscula utilitzats en aquesta OdS tenen el mateix significat definit en les CGS. L’oferta comercial publicada online a http://www.nominalia.com forma part integrant de les presents condicions.

1 – Descripció del Servei

El servei de Hosting s’activa immediatament  després de la compra fent clic al botó corresponent al panell de control i consisteix en el subministrament per part de Nominalia al Client d’un espai de memòria al disc dur del seu propi servidor dedicat a compartir continguts web mitjançant els protocols http i / o https. Les especificacions tècniques i els detalls del Servei es pot  consultar  al  web de Nominalia,  al canal dels productes relatius al Servei en qüestió. Nominalia no proporciona directament al Client cap aparell físic. Els servidors de Nominalia mitjançant els quals es presten els serveis es troben al servidor extern de  BT Itàlia SpA a Settimo Milanese (MI), via Darwin 85 i Namesco Ltd, Unit 2 Smallmead Road GB rg2 0QS Reading Berkshire United Kingdom.

El servei s’ofereix mitjançant diferents solucions, cadascuna de les quals es defineix  per unes característiques tècniques  particulars. Les possibles solucions es publiquen de forma actualitzada al web de Nominalia,amb indicacions sobre les diferències tècniques i l’oferta  econòmica corresponent. Nominalia es reserva el dret de formular, fins i tot durant la vigència del contracte,  ofertes promocionals, aquestes ofertes és publicaran al  web, i en aquest cas s’hauran d’examinar les condicions i termes establers per a cada cas concret,  fent especial atenció als límits d’espai de memòria i trànsit.

L’elecció del tipus de sistema operatiu  (per exemple, Linux o Windows) sobre la qual activar el servei recau exclusivament en el Client, es durà a terme en el  moment de la compra i no es podrà modificar posteriorment.  Per tant, el Client assumeix la responsabilitat de l’adequació de l’elecció  realitzada, en relació amb les seves necessitats.

2 – Condicions d’ utilització del servei

El Client és compromet a utilitzar el Servei d’acord amb les CGS, en especial  amb l’art. 8, a la present OdS i a qualsevol norma o regulació aplicable.

2.1 – Associació a un Nom de Domini

El servei és proporcionat per Nominalia en associació amb els Noms de Domini que en el moment d’activació del servei:

 1. estiguin a  Nominalia en qualitat de Mantenidor, es gestionin en el mateix panell de control en el qual s’activa el Servei i utilitzin el DNS de Nominalia;
 2. estiguin a Nominalia en qualitat de Mantenidor i de Propietari,posats gratuïtament a a disposició del Client per Nominalia, per provar el Servei, fins i tot sense tenir un Nom de Domini registrat;
 3. mantinguts tercers  proveïdors que no utilitzin els DNS de Nominalia.

2.1.1 – Servei de Noms de Domini mantinguts per Nominalia.com

En el cas de Noms de Domini mantinguts per Nominalia en qualitat de Mantenidor, el Client es compromet al fet que, si en el transcurs de la durada del present contracte el Client no renova o  transfereix el Nom de Domini a un altre Mantenidor o decideix canviar els DNS associats al Nom de Domini de Nominalia a DNS d’altres proveïdors, el Servei expirarà i totes les dades emmagatzemades / presents a l’espai posat a disposició amb el Servei seran eliminades per part de Nominalia.  Per tant, correrà a càrrec i serà de l’exclusiva responsabilitat del Client el trasllat de les dades a un suport alternatiu, abans de la cancel·lació deguda a la no renovació del Nom de Domini o al canvi de DNS a altres proveïdors.

2.1.2 – Servei de noms de domini gratuïts oferts per Nominalia

Nominalia posa a disposició del Client alguns Noms de Domini de tercer nivell ( per exemple : Miosito.simply – webspace.it) per permetre al Client  provar el Servei sense tenir un Nom de Domini actiu. El Client accepta que no tindrà cap dret de propietat o precedència sobre aquest  Nom de Domini que romandrà propietat de Nominalia . Nominalia també es reserva la possibilitat de desactivar aquests Noms de Domini en qualsevol moment, previ avís, sense cap dret per part del Client com a resultat d’aquesta desactivació en concepte de reemborsament, indemnització, despeses o qualsevol reclamació. En el moment de la desactivació, totes les dades del Client presents a l’espai posat a disposició per Nominalia.com seran eliminades sense cap responsabilitat per part de Nominalia en el manteniment i / o gravació de les mateixes. Per tant,serà responsabilitat del Client i corre exclusivament a càrrec seu la gravació de les dades en un suport alternatiu abans de la desactivació.

2.1.3 – Servei de Noms de Domini mantinguts per altres proveïdors

En el cas de Noms de Domini provinents d’altres proveïdors, i per tant, no mantinguts per Nominalia, el Client haurà d’associar el Servei adquirit amb el Nom de Domini del qual és titular en un altre proveïdor. El Client està d’acord que, si durant la vigència del present contracte, decideix associar el Servei amb un Nom de Domini diferent de l’indicat en el moment de la contractació del Servei, les dades introduïdes fins a aquell moment s’eliminaran de forma automàtica, exonerant de qualsevol responsabilitat en aquest sentit a Nominalia. En aquesta situació, serà responsabilitat del Client guardar les dades en altres suports abans de realitzar el canvi.A més, el Client podrà en qualsevol moment transferir el Nom de Domini a Nominalia, que es convertirà en el Mantenidor. Aquesta operació la realitzarà necessàriament el Client des del panell de control on es gestiona el Servei associat al Nom de Domini . Fins i tot, en cas que la sol·licitud de transferència es realitzi des d’un Panell de Control diferent d’on es gestiona el Servei, l’ordre de transferència serà degudament processada per Nominalia.com . En el cas d’aprovació de la transferència per part del propietari del Nom de Domini, el Servei activat en un panell de control diferent i associat a aquell Nom de Domini no es podrà subministrar, i per tant, es desactivarà sense previ avís. Les dades introduïdes fins a aquell moment s’eliminaran automàticament, exonerant Nominalia de qualsevol responsabilitat en aquest sentit,sense perjudici del dret de Nominalia de rebre el pagament corresponent al Servei complet.Disclaimer: amb carácter general, NOMINALIA no està autorizada per la Llei a gaurdar continguts (Llei 25/2007 i concordants i altres d’aplicació). El Client és l’únic responsable de la suspensió, trasllat o cancelació dels sus noms de domini i de les conseqüències directos i indirectes que s’aquest fet es pugin derivar.

2.2 – Ús dels recursos relacionats amb el Servei

Totes les dades i continguts de l’espai web i bases de dades atorgats a través del Servei són i seguiran sent propietat exclusiva del Client. El Client, per tant, assumeix la responsabilitat d’aquestes dades i del seu contingut. Recau sota l’exclusiva responsabilitat del Client qualsevol transacció efectuada en l’espai web  o en les bases de dades associades al Servei.

En el cas de compra en nom de tercers, el Client és responsable de les dades que aquests puguin introduir a l’espai web proporcionat pel Servei.

Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el Servei si, segons el seu judici o a la recepció d’avisos per part de tercers, considera que es porten a terme activitats que incompleixen la llei, la moral del present OdS i/o de les CGS,  sobre la base dels elements adquirits o que es poden adquirir mitjançant els continguts facilitats pel Client a l’espai del disc o a les bases de dades. En aquest cas , després de la notificació per part de Nominalia, el Client està obligat a l’eliminació de les causes de la reclamació o a la presentació de la documentació pertinent que demostri el ple compliment de la normativa vigent de l’activitat per part seva. La manca de resposta autoritza Nominalia a suspender immediatament i sense previ avís, de forma cautelar, el Servicio.En el cas de la compra del Servei en nom de tercers, Nominalia es reserva el dret de contactar directament amb aquests tercers o usuaris del Servei. En cas d’absència de resposta immediata, Nominalia. tindrà el dret d’ interrompre el subministrament del  Servei que es deriva de l’activitat il·legal i / o no autoritzada, sense perjudici del dret al pagament complet de la tarifa i el dret de Nominalia a una acció per a la plena indemnització pels danys soferts.

2.2.1- L’espai del disc i el contingut

El límit d’espai del disc especificat en l’oferta publicada online a Nominalia.com no pot ser superat pel Client.  Si se supera aquest límit per part del Client, Nominalia procedirà a suspendre el Servei fins que el Client no redueixi l’espai ocupat dins dels límits especificats per contracte o fins que no procedeixi a la compra d’una solució superior amb el consegüent ajust del Servei de la plataforma tècnica. En absència d’aquesta adaptació Nominalia no es fa responsable dels problemes del mal funcionament del web.

Nominalia ofereix, amb alguns plans del Servei, espai il·limitat. Per tal de garantir l’estabilitat de la plataforma i impedir que el seu disc s’ompli de manera incontrolada, Nominalia podrà establir, a la seva discreció, un límit simbòlic (250 GB) en l’espai en disc del client. En cas que el client necessiti més espai, podrà sol·licitar-lo gratuïtament al Suport Tècnic de Nominalia abans d’assolir el límit estipulat i no incórrer així en la impossibilitat d’afegir més fitxers. El Suport Tècnic de Nominalia procedirà a ampliar-ne l’espai disponible en la major brevetat possible.

L’espai del disc associat al Servei només ha de ser utilitzat per a la gravació de continguts accessibles a través de la web vinculada al Servei i / o els arxius / biblioteques utilitzats directament des de les pàgines web. No es consideren vàlids als efectes de la present OdS la utilització de l’espai per efectuar còpies de seguretat, intercanvi d’arxius a través d’http / https / ftp o qualsevol altra forma de gravació de dades no proporcionades a través de la pàgina web associada al Servei amb enllaços http o https.
No es consideren conformes a la present OdS (la present llista es fa a títol il·lustratiu, no exhaustiu) :

 • arxius de vídeo o fotos no publicats mitjançant apropiats programes de fotos / vídeo;
 • arxius d’imatges de càmeres web publicats a través FTP cada N minuts;
 • Còpia de seguretat del contingut de l’ordinador personal,
 • Més de 3 còpies de seguretat del seu web al seu espai web
 • Còpia de seguretat de les pròpies bases de dades (amb excepció de les realitzades per Nominalia);
 • Còpies de seguretat de les còpies de seguretat.

Altres exemples de materials que no es poden inserir a l’espai de disc associat amb el Servei:

 • Material pornogràfic infantil;
 • IRC scripts;
 • Streaming d’àudio / vídeo;
 • Proxy scripts Proxy / Anonymizers;
 • Programes pirates / Warez;
 • Pàgines que contenen enllaços a material de pirateria / warez;
 • Pàgines que només contenen llistes d’arxius per descarregar;
 • IP Escàners;
 • Bruteforce scripts;
 • Mail-bombing/Spam scripts;
 • File dump o Mirror scripts;
 • Webs que promouen activitats il·legals;
 • Webs fraudulentes / phishing;
 • Script per l’enviament de correu electrònic no controlat;
 • Els blocs o fòrums on es poden enviar comentaris sense moderació i / o sense cap verificació per controlar que qui publica un comentari és realment una persona i no un script(per exemple, de CAPTCHA);
 • Material amb copyright que el Client no té el dret de publicació.

En cas d’incompliment per part del Client d’aquestes obligacions, Nominalia es reserva el dret a interrompre el Servei, i donar per acabat el contracte per culpa del Client. El Client haurà de respectar les indicacions tècniques proporcionades per Nominalia, en el cas que el Client introdueixi en el seu espai programes o aplicacions no correctes. Si el Client no respecte les mencionades indicacions o excedeix l’espai límit, Nominalia es reserva el dret a rescindir el present contracte, sense cap mena de responsabilitat en termes econòmics respecte al Client.

Els arxius, els programes i els continguts de l’espai del Client són responsabilitat del Client. Si aquests, per la seva pròpia voluntat, per mancança d’ actualitzacions o per errors en l’escriptura del codi,ataquen la vulnerabilitat del sistema, permeten l’accés d’intrusos i / o són explotats pel Client o per tercers, autoritzats o no autoritzats pel Client, per provocar danys directament o indirectament  als serveis prestats per la plataforma o a altres usuaris, Nominalia pot intervenir i suspendre el Servei fins que el Client no restauri les condicions de seguretat normals.

2.2.2 – Espai de la Base de Dades

El límit d’espai de la base de dades especificat en l’oferta publicada online en Nominalia es refereix a la dimensió d’una sola base de dades i no pot ser superat pel Client. Si se supera aquest límit, Nominalia procedirà a bloquejar l’accés a la plataforma de la base de dades que proporciona el Servei fins que el Client no redueixi l’espai ocupat dins dels límits especificats per contracte o procedeixi a la compra d’una solució superior del Servei amb la consegüent adaptació de la plataforma tècnica. En absència d’aquesta adaptació Nominalia no es fa responsable del mal funcionament de la web com a conseqüència del bloqueig de l’accés a la base de dades per superació de la dimensió màxima permesa.

2.2.3 – Trànsit http, https i ftp

El servei proporciona un límit de trànsit definit en l’oferta que en tot cas no se sumarà al que Nominalia.com posa a disposició amb la registració del Nom de Domini . El límit de trànsit present en la fitxa de producte és la suma del trànsit dels serveis http , https i ftp . A més, es precisa que en cas d’actualització o retorn a una versió anterior amb la compra d’una solució diferent del Servei, el límit de trànsit serà el previst en la nova solució adquirida i no una suma de les dues solucions. Si se supera aquest límit per part del Client, Nominalia procedirà a suspendre el Servei fins al primer dia del mes successiu o fins que el Client no procedeixi a comprar una solució del Servei que tingui un límit de trànsit major. En absència d’aquesta adaptació Nominalia no es fa responsable del mal funcionament del web. El trànsit no utilitzat durant el mes precedent no se sumarà al trànsit disponible per al mes següent.

El Client és conscient que el trànsit http / https / ftp está estretament lligat a la visualització del lloc o la pàgina web i dels arxius associats. Nominalia es reserva el dret de suspendre el servei en cas que el trànsit http / https / ftp s’utilitzi per proporcionar continguts descrits com a no vàlids en els termes previst en aquesta OdS i descrits en el paràgraf “L’espai del disc i  contingut.”

2.2.4 – Recursos del servidor i sistema operatiu

A efectes de visutltzació (i gestió en general) de la seva pàgina web, a títol inlustratiu i no exahustiu, al Client no li será permés:

 • superar el 20% del total de recursos d’un servidor (CPU, RAM) durant més de 60 segons;
 • superar el número de 100.000 arxius o directoris (inode) dins de l’espai disponible per al Servei;
 • superar el número de 5000 arxius (inode) dins del mateix directori;
 • dur a terme script stand-alone, executats en modalitat daemon, que no estiguin directament vinculats a la prestació d’una pàgina web (amb l’excepció de la funcionalitat de ‘cron’ subministrada  amb el Servei);
 • dur a terme consultes a les bases de dades, amb una durada superior als 15 segons;

També en aquestes situacions Nominalia es reserva el dret de suspendre el servei i retirar-se del present contracte, sense cap deute en termes econòmics envers el Client, llevat de la indemnització per ulteriors danys.

2.2.5 – Migracions de plataforma

El Client reconeix i accepta que en el conjunt de la seva activitat habitual, Nominalia podria haver de realitzar la migració del Servei del Client a una nova plataforma de característiques similars. El procés de migració podria causar una interrupció del servei amb relació al volum de l’espai en disc ocupat pel Client a la plataforma. Pel que fa al lapse d’interrupció i previsió de la mateixa, Nominalia comunicarà amb una antelació raonable les operacions de migració planificades.

2.3 – Altres Serveis

Nominalia ofereix gratuïtament, amb alguns plans de Servei, alguns serveis addicionals, que s’enumeren a continuació.

2.3.1- WebSite

WebSite permet al Client la creació de la seva pròpia web sense conèixer cap llenguatge de programació. Nominalia informa al Client que el servei WebSite està connectat amb el sistema operatiu tirat, de manera que si el Client desitja canviar del sistema operatius Windows a Linux o  a l’inrevés, les dades del web  és perdran i no serà possible recuperar-les. Per aquest motiu, Nominalia, exempta de qualsevol responsabilitat, suggereix al Client que guardi les dades en un suport alternatiu abans de canviar de sistema operatiu. En qualsevol cas, el servei WebSite  és ofert per Nominalia “tal qual”, sense cap garantia, ni explícita, ni implícita de funcionament. El Client eximeix Nominalia de qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament o pèrdua de dades.

2.3.2 – Sitonline

Per tal de permetre que el Client creï la seva pròpia web sense conèixer cap llenguatge de programació, Nominalia ofereix al Client el programa propietat de Sitonline, que el Client pot descarregar des del seu panell de control. Les tarifes estan indicades en l’Oferta comercial publicada a la pàgina web de Nominalia. El Client haurà d’atenir-se a als termes i condicions de la llicència Sitonline publicada a la següent adreça:  http://www.sitonline.it/condizioni-generali. En particular, el Client reconeix que la llicència només és vàlida per a la instal·lació en un sol equip i que està absolutament prohibit descompilar, desacoblar o descodificar el programa. El Client reconeix també que el programa Sitonline s’ofereix ” tal qual”, sense cap garantia, ni explícita ni implícita de funcionament, exonerant Nominalia  i Sitonline de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. En qualsevol cas, el Client queda informat que per qualsevol problema inherent al programa és responsable Sitonline en tant que n’és propietari.

2.3.3 – Softaculous / AppManager

Per tal de permetre al Client la instal·lació ràpida dels scripts gratuïts més populars, com ara, WordPress o Joomla! i així poder crear ràpidament la seva pròpia web, Nominalia posa a disposició del Client el programa Softaculous, propietat de Softaculous Inc., disponible en alguns dels plans del Servei amb el nom de AppManager i instal·lat als servidors de Nominalia. El Client reconeix que el programa Softaculous s’ofereix “tal qual”, sense cap garantia, ni explícita ni implícita, exonerant a Nominalia.com de qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament o pèrdua de les dades causada per problemes del programa en si.

2.3.4 – Urchin

Per a la gestió avançada de les estadístiques web, Nominalia posa a disposició del Client el programa Urchin,propietat de Google Inc., disponible en alguns plans del Servei, instal·lat als servidors de Nominalia, que permet al Client monitorar les estadístiques d’accés al seu web a través del tauler web. El Programa Urchin no proporciona estadístiques d’accés per a les webs creades amb els programes Sitonline, Website, CloudSite, i a través dels productes de Ecommerce de Nominalia. El Client reconeix que el programa Urchin es proporciona “tal qual” sense garantia de cap tipus, ni explícita ni implícita de funcionament, alliberant Nominalia de qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament o pèrdua de dades causada per problemes del programa en si.

2.3.5 – AWStats

També per a la gestió d’estadístiques web, Nominalia posa a disposició del Client el programa AWStats disponible en alguns plans del Servei, instal·lat als servidors de Nominalia, que permet al Client a través del tauler web, monitorar les estadístiques d’accés al seu web. El programa AWStats no proporciona estadístiques d’accés per webs creades amb els programes Sitonline, WebSite,CloudSite i a través dels productes de Ecocomerce de Nominalia.com. El Client reconeix que el programa AWStats s’ofereix “tal qual”, sense cap garantia, ni explícita ni implícita de funcionament, alliberant Nominalia.com de qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament o pèrdua de dades causada per problemes del programa en si.

2.3.6 – phpMyAdmin

Per tal de permetre al Client la gestió de les seves bases de dades MySQL, Nominalia posa a disposició del Client el programa phpMyAdmin disponible en alguns plans del Servei, instal·lat als servidors de Nominalia. El Client reconeix que el programa phpMyAdmin s’ofereix “tal qual”, sense cap garantia, ni explícita ni implícita, alliberant Nominalia de qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament o pèrdua de dades causada per problemes del programa en si.

2.3.7 – myLittleAdmin

Per tal de permetre al Client la gestió de les seves bases de dades Microsoft SQL, Nominalia.com posa a disposició del Client el programa myLittleAdmin, propietat de myLittleTools (http://www.mylittletools.net), disponible en alguns plans del Servei, instal·lat als servidors de Nominalia. El Client reconeix que el programa myLittleAdmin s’ofereix “tal qual”, sense cap garantia, ni explícita ni implícita, alliberant Nominalia.com de qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament  o pèrdua de dades causada per problemes del programa en si.

2.3.8 – myLittleBackup

Per tal de permetre al Client fer còpies de seguretat de les pròpies bases de dades Microsoft SQL, Nominalia.com posa a disposició del Client el programa myLittleBackup, propietat de myLittleTools (http://www.mylittletools.net), disponible en alguns plans del Servei, instal·lat als servidors de Nominalia. El Client reconeix que el programa myLittleBackup s’ofereix “tal qual”, sense cap garantia, ni explícita ni implícita, alliberant Nominalia.com qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament o pèrdua de dades causada per problemes del programa en si.

2.3.9 – cPanel

Per tal de permetre que el Client pugui gestionar les funcionalitats que inclou el seu producte de Hosting, Nominalia posa a disposició del Client el programari cPanel de propietat de cPanel, Inc. (http://cpanel.net/), disponible en alguns plans del Servei, instal·lat als servidors de Nominalia. El Client accepta que el programari cPanel s’ofereix “tal i com és”, sense cap garantia de funcionament, ni explícita ni implícita, exonerant a Nominalia de tota responsabilitat en cas de funcionament deficient cas o pèrdua de dades a causa de problemes ocasionats pel programari cPanel.

2.3.10 – WHM

Per tal de permetre que el Client pugui gestionar les funcionalitats que inclou el seu producte de Hosting, Nominalia posa a disposició del Client el programari WHM de propietat de cPanel, Inc. (http://cpanel.net/), disponible en alguns plans del Servei, instal·lat als servidors de Nominalia. El Client accepta que el programari cPanel s’ofereix “tal i com és”, sense cap garantia de funcionament, ni explícita ni implícita, exonerant a Nominalia de tota responsabilitat en cas de funcionament deficient cas o pèrdua de dades a causa de problemes ocasionats pel programari WHM.

2.3.11 – R1Soft

Per tal de permetre que el Client pugui gestionar les còpies de seguretat del seu compte cPanel, Nominalia posa a disposició del Client el programari R1Soft de propietat de R1Soft (http://www.r1soft.com/), disponible en alguns plans del Servei, instal·lat als servidors de Nominalia. El Client accepta que el programari R1Soft s’ofereix “tal i com és”, sense cap garantia de funcionament, ni explícita ni implícita, exonerant a Nominalia de tota responsabilitat en cas de funcionament deficient cas o pèrdua de dades a causa de problemes ocasionats pel programari R1Soft.

2.4 – La Responsabilitat de Nominalia

El servei estarà disponible les 24 hores del dia, set dies a la setmana, exceptuant les suspensions per intervencions de manteniment. Nominalia no serà responsable de les possibles interrupcions del Servei que es compromet a restablir el més ràpidament possible sempre i quan no siguin culpes greus de Nominalia. Nominalia podrà, en qualsevol moment, interrompre la prestació del Servei si hi ha raons justificades de seguretat i / o de confidencialitat, previ avís al Client.

Nominalia no serà en cap cas responsable en cas de mal funcionament del Servei a causa d’esdeveniments fora del control raonable de Nominalia com ara:

• Esdeveniments de força major;
• Esdeveniments causats per tercers, com ara, la interrupció o mal funcionament dels serveis dels operadors de telecomunicacions i / o línies d’energia elèctrica o d’actes o omissions de l’Autoritat de Registre competent;
• Mal funcionament dels terminals o d’altres sistemes de comunicació utilitzats pel Client.

2.5 – Queixes i reclamacions

El Client ha d’informar de qualsevol irregularitat del Servei mitjançant carta certificada amb justificant de recepció dins de les 48 hores següents. No informar en la forma i terminis aquí descrits eximeix Nominalia de tota responsabilitat.

3 – Durada

La present OdS, depenent de l’opció triada pel Client durant el procés de compra o després des del seu panell de control, pot tenir una durada anual o superior, exceptuant les condicions descrites al paràgraf  “Servei de Noms de Domini mantinguts per Nominalia “. La renovació al seu venciment pot ser automàtica o manual.

3.1 – Venciment amb renovació automàtica

En cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb targeta de crèdit, les tarifes establertes en l’apartat “Tarifes i Pagaments”, és cobraran en els terminis previstos i les condicions vigents en el moment de la renovació, com s’indica en el tauler de control, directament per Nominalia a la targeta de crèdit del Client, prèvia notificació per correu electrònic. Quan no sigui possible per Nominalia efectuar aquest càrrec, el contracte no es renovarà automàticament i el mateix es considerarà definitivament vençut en el termini establert. En aquesta situació, el Client podrà renovar el Servei seguint els procediments de renovació manual.

En cas de venciment amb renovació automàtica i pagament mitjançant un sistema diferent de la targeta de crèdit, Nominalia, 20 dies abans de la data de caducitat procedirà a executar, prèvia notificació per correu electrònic,  la renovació i remetrà la factura al Client la qual haurà de ser abonada en els terminis previstos. La factura s’enviará per correu electrònic i també serà accessible a través del tauler de control. En cas que el Client no procedeixi el pagament en els terminis previstos, Nominalia pot rescindir en qualsevol moment el Servei, llevat del que disposa l’article. 6 de les CGS. En aquest cas, totes les dades presents a l’espai posat a disposició amb el Servei seran eliminades sense cap responsabilitat per part de Nominalia pel no manteniment i / o no emmagatzematge de les mateixes.

3.2 – Venciment amb renovació manual

En cas de venciment amb renovació manual, el Client podrà sol·licitar a Nominalia, mitjançant el procediment online posat a disposició per Nominalia, la renovació del Servei amb la present OdS per períodes successius, en els terminis que apareixen en el panell de control del Client i en les condicions tècniques i econòmiques existents en el moment de la renovació del Servei i seguint el procediment de renovació. En el cas de no renovació, en la forma i dins dels límits de temps especificats anteriorment, al venciment el Servei, deixarà de ser proporcionat, i aquesta OdS cessarà i no tindrà cap validesa, sense necessitat de cap comunicació per part de Nominalia. En aquest cas, totes les dades presents a l’espai posat a disposició pel Servei seran cancel·lades sense cap responsabilitat per part de Nominalia per el no manteniment i / o no emmagatgematge de les mateixes.

3.3 – Finalització del contracte

En cas de finalització dels efectes del contracte i / o en cas de no compliment de les Condicions del Servei anteriorment mencionades, a part de la desactivació de les funcions descrites a l’oferta, totes les dades a l’espai posat a disposició pel Servei seran cancel·lades sense cap responsabilitat per part de Nominalia pel no manteniment i / o no emmagatzematge de les mateixes.

Per tant, serà responsabilitat del Client la gravar i desar les dades en un suport alternatiu abans de la data de venciment , sempre que no tingui la intenció de renovar el Servei, o el deixi expirar sense renovació.

4 – Tarifes i pagaments

Els càrrecs per la prestació del Servei sol·licitat estan especificats en l’Oferta. La prestació del Servei s’entén vigent en el moment del pagament de la quantitat acordada pel Servei indicat en l’oferta. El preu de la renovació s’aplicarà en correspondència al preu del llistat aplicat per Nominalia en el moment de la sol·licitud per part del Client i especificat en aquell moment al panell de control.

Consulti aquí l’Ordre de Servei vigent fins al 12 de desembre del 2013