Ordre de Servei per al servei Hosting Compartit – vigent fins el 12 de desembre de 2013

Vigent fins el 12 de desembre de 2013

 

Aquest contracte és la traducció d’un contracte espanyol i per tant es regeix en la seva totalitat per la legislació espanyola. Els Tribunals de Barcelona tindran jurisdicció exclusiva respecte a qualsevol conflicte que pugui sorgir entre les parts en relació a aquest contracte.

Aquesta Ordre de Servei (“OS”) constitueix una part integrant i substancial de les Condicions generals de servei (“CGS”). Les CGS i aquesta OS estableixen les condicions perquè Nominalia subministri al Client el paquet d’allotjament web.

Els termes abreujats amb les inicials en majúscula que s’utilitzen en aquesta OS tenen el significat que es defineix en les CGC.

L’oferta comercial publicada al lloc www.nominalia.com constitueix una part integrant d’aquestes condicions.

1 – Descripció del Servei de hosting

El Servei d’allotjament serà activat pel client després de la compra fent clic al botó associat del seu panell de control. Aquest consisteix que Nominalia subministri al Client espai de memòria al disc dur d’un dels seus servidors dedicats a l’espai compartit per a servei de hosting de Webs. Les tecnologies específiques que caracteritzen aquests serveis poden veure’s en el lloc Web de Nominalia i en el seu Quadre de Control, i poden ser adquirits pel client de forma independent. Els servidors de Nominalia es troben al seu centre de servidors (server farm) a INET, Via Darwin 85, Settimo Milanese (MI), Itàlia, i estan connectats a la xarxa d’operadors de telecomunicacions.

El Servei d’allotjament serà activat pel client després de la compra fent clic al botó associat del seu panell de control. Aquest consisteix que Nominalia subministri al Client espai de memòria al disc dur d’un dels seus servidors dedicats a l’espai compartit per a servei de hosting de Webs. Les tecnologies específiques que caracteritzen aquests serveis poden veure’s en el lloc Web de Nominalia i en el seu Quadre de Control, i poden ser adquirits pel client de forma independent. Els servidors de Nominalia es troben al seu centre de servidors (server farm) a INET, Via Darwin 85, Settimo Milanese (MI), Itàlia, i estan connectats a la xarxa d’operadors de telecomunicacions.

Nominalia informa al Client que no és possible associar el hosting a la plataforma Linux i la plataforma Windows simultàniament amb el mateix domini , llevat que s’indiqui el contrari en l’oferta.

El client haurà de triar el tipus de servidor (p. ex. Linux o Windows) al d’activar un Servei de hosting, i aquest assumeix per tant la responsabilitat per la idoneïtat de l’elecció feta en funció de les seves pròpies necessitats.

2 – Condicions del Servei de Hosting

NOM DE DOMINI: El Servei Hosting és subministrat per Nominalia tant en relació a Noms de Domini del Client mantinguts per Nominalia en qualitat de Maintainer, Registrador o Revenedor que utilitzin els DNS de NOMINALIA, com en relació a Noms de Domini no mantinguts per Nominalia.

En caso de Noms de Domini mantinguts per Nominalia en qualitat de Maintainer, Registrador o Revenedor, el Client acorda que, si durant la vigència d’aquest contracte el Client no renova o transfereix a un altre Registrador el seu Domini o decideix canviar els DNS associats al domini dels de NOMINALIA a DNS externs, el servei de hosting vencerà sense perjudici del dret de NOMINALIA a del pagament complet corresponent al Servei, i totes les dades i el material introduït pel Client i present als servidors de Nominalia seran eliminats sense cap responsabilitat de Nominalia pel manteniment i/o desat dels mateixos. Per tant serà deure del Client el fet de desar-los en un altre suport diferent abans de transferència o de la mancança de renovació del domini o del canvi de DNS, o expiració del domini per no renovar-lo. En tots els casos i amb independència del servei o serveis contractats, el client és responsable de fer les seves còpies de seguretat o de seguretat, ja que la no renovació o la transferència esmentades i/o en general la terminació de la relació de servei entre Client i NOMINALIA, amb independència del motiu de tal terminació, comportarà la cancel·lació de les dades del client, així com de tots els continguts emmagatzemats per ell en el servidor, correus, etc., sense que es pugui responsabilitzar de cap manera a NOMINALIA per eventuals pèrdues de dades, econòmiques o de qualsevol altre tipus. Per tant, és deure del Client el guardar les dades en un altre suport diferent abans de la no renovació o de la transferència de domini cap a un altre registrador, o de, en general, la cancel·lació del Servei. Més a més, NOMINALIA no està autoritzada per llei a guardar continguts (per exemple i entre altres, Llei 25/2007). El Client continua sent l’únic responsable de la suspensió i / o cancel·lació del nom de domini i de les conseqüències directes i indirectes que puguin sorgir.

En el cas de Dominis no mantinguts per Nominalia, el Client haurà d’associar el servei Hosting adquirit al domini del qual n’és titular o al Nom de Domini que, estant lliure a l’acte de la compra del Servei, el Client es compromet a registrar-lo al més aviat possible. El Client acorda que, si durant la vigència d’aquest contracte, pretén associar el Servei Hosting a un Domini diferent al que posseïa al moment de la contractació del Servei, no mantingut per Nominalia, les dades introduïdes fins a aquest moment seran eliminades automàticament sense que se’n pugui responsabilitzar Nominalia. Així pues, en aquesta situació serà deure del Client desar les dades en un suport difrent. El Client, a més a més, podrà transferir el Domini en qualsevol moment a Nominalia que, per tant, passarà a ser el Registrador. No obstant això, aquesta operació haura de realitzar-la necessàriament el Client des del seu Panell de Control per consentir que Nominalia pugui verificar que el Client efectivament és el titular del Domini que pretén transferir a Nominalia. En cas que el Client no sigui el titular del Domini, o no sol•liciti la transferència des del Panell de Control, les dades introduïdes fins aleshores seran eliminades automàticament, sense que se’n pugui responsabilitzar Nominalia. Fins i tot en aquest cas, Nominalia es reserva el dret a demanar el pagament complet de la tarifa de servei.

ESPAI EN DISC: el Client no podrà superar el límit de memòria especificat en l’oferta publicada en línia en el lloc de Nominalia. En cas de superar aquest límit per part del Client, Nominalia procedirà a suspendre el servei de hosting fins que el Client procedeixi a redimensionar l’espai ocupat dins dels límits establerts per aquest contracte o bé procedeixi a contractar una solució de hosting superior amb el conseqüent ajust de la plataforma tècnica. En cas de no realitzar aquest ajust, Nominalia no podrà ser considerada responsable del mal funcionament del lloc web.

L’espai de memòria no podrà ser utilitzat pel Client per realitzar operacions de Backup de dades superiores a 1GB d’espai; per tant, en cas d’infracció d’aquesta obligació per part del Client, Nominalia podrà suspendre el Servei de Hosting i rescindir el contracte per fet i culpa del Client. El Client estarà obligat a respectar les instruccions de natura tècnica que Nominalia proporcioni en cas que el Client hagi introduït al seu espai programes o aplicacions de manera incorrecta. En cas que el Client no vulgui fer cas d’aquestes instruccions o superés el límit anteriorment esmentat, Nominalia es reserva el dret de retirar-se d’aquest contracte, sense deure res al Client en termes econòmics.

El Client serà responsable dels arxius, programes i continguts inclosos al seu espai. En cas que, a causa d’una manca d’actualització o errors en la escriptura del codi, aquests atemptin contra la vulnerabilitat del sistema de manera que es permeti l’accés a usuaris no autoritzats i/o siguin utilitzats pel client o per tercers per causar danys indirectament els serveis prestats per la plataforma, es compti o no amb l’autorització del Client, Nominalia es reserva el dret de suspendre el servei fins que el client recuperi les condicions normals de seguretat.

LÍMITE DE L’ESPAI PER A BASES DE DADES: El límit d’espai per a bases de dades especificat en la oferta comercial publicada online al lloc web de Nominalia fa referència a la capacitat de cada base de dades i no pot ser superada pel Client. En cas de superar aquest límit per part del Client, Nominalia procedirà a bloquejar l’accés a la base de dades en qüestió de la plataforma de hosting fins que el Client procedeixi a redimensionar l’espai ocupat dins dels límits establerts per aquest contracte o bé procedeixi a contractar una solució de hosting superior amb el conseqüent ajust de la plataforma tècnica. En cas de no realitzar aquest ajust, Nominalia no podrà ser considerada responsable del mal funcionament del lloc web.

LÍMITS DE TRÀFIC: el límit de tràfit que s’estableix per al Servei de hosting és el definit en l’oferta, aquest no podrà sumar-se en cap cas al límit que ofereix normalment Nominalia amb el registre d’un domini. D’altra banda, en el cas d’una millora (upgrade) passant a una solució de hosting diferent (superior), el límit de tràfit serà el que s’estableixi a la nova solució adquirida. Si el Client supera aquest límit, Nominalia procedirà a la suspensió del servei de hosting fins al primer dia del mes successiu o bé fins que el Client procedeixi a adquirir una solució de hosting superior amb el conseqüent ajust de la plataforma tècnica. Si aquest no es realitza, no podrà responsabilitzar-se a Nominalia pel mal funcionament del lloc web.

ALTRES LÍMITS: el Client haurà de ocupar la cpu adaptant-se als valors mitjans que s’utilitzen en el hosting compartit, aproximadament el 0,5% del total. No obstant això, no se li permetrà que superi en els seus valors pic el 3% del total de la cpu de l’equip. També en aquesta situació, Nominalia es reserva el dret de retirar-se d’aquest contracte, sense deure res al Client en termes econòmics i pot demanar a més indemnització pels danys causats.

SERVEIS ADDICIONALS: Nominalia ofereix gratuïtament en alguns plans de hosting el servei Websitebuilder, que permet al Client crear el seu propi lloc web sense que sigui necessari tenir coneixements de llenguatge de programació. Nominalia informa al Client que el servei Websitebuilder està vinculat a la plataforma escollida, per tant, si el Client volgués passar de la plataforma Windows a la plataforma Linux o a l’inrevés, les dades del lloc web es perdran i no es podran recuperar. Nominalia, per tant, renunciant a tota responsabilitat en aquest sentit, suggereix que el Client faci una còpia de seguretat de les dades en un altre suport abans de canviar de plataforma. Nominalia proporciona el servei sense que això impliqui cap garantia explícita ni implícita del seu correcte funcionament. Per tal de permetre al Client crear-se el seu propi llloc web sense haver de tenir coneixements de programació, Nominalia ofereix al Client el software de propietat de Sitoo, que podrà descargar-se el Client mateix des del seu Panell de Control. El preu és el que s’indica a l’oferta comercial publicada al lloc web de Nominalia. El Client s’haurà d’atenir als termes i condicions de la llicència de Sitoo publicats a la següent adreça:http://www.sitoo.com/it/SiteStudio.htm.

En concret, el Client pren nota que cadascuna de les llicències és vàlida per a la instal•lació en un sol ordinador i que està terminantment prohibit descompondre, desassemblar o descodificar el software. El Client pren nota també que el software se subministra sense que això impliqui cap garantia explícita ni implícita del seu correcte funcionament, sense que pugui considerar-se responsable a Nominalia ni a Sitoo. En qualsevol cas, el Client és informat que, per a qualsevol problemàtica inherent al software, Sitoo és el responsable per la seva qualitat de propietari del software.

De nou per permetre al Client crear-se ràpidament el seu propi lloc web sense necessitat de conèixer els llenguatges de programació web, Nominalia posa a disposició del Client el software Softaculous de propietat de Softaculous Inc., disponible en alguns planes de hosting amb el nom d’App-Manager, instal•lat als servidors de Nominalia, que permet al Client, a través del seu Panell de Control online, fer servir alguns programes per realitzar el seu propi lloc web. El Client pren nota que el software Softaculous se subministra sense que això impliqui cap garantia explícita ni implícita del correcte funcionament, sin que es pugui considerar responsable a Nominalia en cas de mal funcionament o pèrdua de dades causada per problemes del propi software.

Para la gestión avanzada de estadísticas web, Nominalia pone a disposición del Client el software Urchin, de propietat de Google Inc., disponible en alguns plans de hosting, instal•lat als servidors de Nominalia, que permet al Client, a través del seu Panell online, monitorar les estadístiques d’accés al seu lloc web. El Client pren nota que el software Urchin se subministra sense in que això impliqui cap garantia explícita ni implícita del correcte funcionament, sin que es pugui considerar responsable a Nominalia en cas de mal funcionament o pèrdua de dades causada per problemes del propi software.

Nominalia a més a més ofereix el Servei Blog, les característiques tècniques de les quals estan indicades al lloc web de Nominalia. El Servei Blogés ofert per Nominalia a través de la plataforma de la societat mare Dada S.p.A. Nominalia recorda que el material introduït a Blog ha de ser original o la seva publicació ha de ser autoritzada per l’autor del material. Per tant, no serà possible publicar als espais concedits material de qualsevol tipus (per exemple fotos, textos, missatges vocales, sons, etc.) que d’alguna manera infringeixi les normes, fins i tot internacionals, per a la tutela dels drets d’autor, de marques, de patents i en general de la propietat intel•lectual. A més a més el material publicat a Blog no pot ser de caràcter pornogràfic ni contenir imatges ni informació relativa a menors. El Servei Blog finalment no podrà ser utilitzat per proposar a altres usuaris activitats il•legals de qualsevol tipus, per difondre informació instructiva sobre activitats il•lícites o que proposis danys físics o injúries en perjudici de qualsevol grup o individu, per ofendre, perjudicar o molestar a qualsevol persona. Si es verifiqués directament o com a conseqüència d’una denúncia d’un altre usuari una infracció de les condicions del servei Blog, Nominalia es reserva el dret d’ocultar o eliminar immediatament, sense preavís i a la seva discreció, l’espai posat a disposició, sense que el Client tingui dret a reemborsament.

DADES: totes les dades introduïdes pel client en l’espai web proporcionat a través del Servei de hosting són i seguiran sent propietat exclusiva d’aquest. Per tant, el Client assumeix tota responsabilitat sobre aquestes dades i el seu contingut. El Client és l’únic responsable de pujar, baixar, esborrar, emmagatzemar i gestionar dades en l’espai web.

En cas que el Client (o, per als fins d’aquest article, el Revenedors) faci peticions en nom de tercers (usuaris finals), el Revenedors serà responsable de les dades introduïdes en l’espai web a través del Servei d’allotjament en nom del Client final.

Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el Servei si , en la seva opinió inapel.lable o per comunicació de tercers, considera que s’ha produït una violació. En aquest cas, després de ser informat per Nominalia a través del correu electrònic, el Revenedors haurà d’eliminar les causes de la reclamació o proporcionar la documentació adequada que demostri la seva plena conformitat amb les normes aplicables que regeixen la seva activitat i / o l’activitat del Client final. En qualsevol cas, Nominalia també podrà contactar directament al Client final. En cas de no rebre una resposta immediata, Nominalia tindrà dret a interrompre el subministrament del servei a través del qual es realitza l’activitat il legal i / o no autoritzada, sense perjudici del seu dret al pagament complet de la tarifa i el dret d’aquesta a prendre mesures per a la plena indemnització dels danys que pugui haver patit.

NORMES D’ÚS: el Client es compromet a utilitzar el Servei de conformitat amb les CGS i aquesta OS, així com amb tota norma o reglament aplicable. Nominalia no controla el contingut de l’espai web del Client.

RESPONSABILIT DE NOMINALIA: el Servei estarà disponible 24 hores al dia, set dies a la setmana, a excepció de qualsevol suspensió per treballs de manteniment . Nominalia no serà responsable de cap interrupció en el servei, el qual es compromet a restaurar el més aviat possible.

Nominalia podrà interrompre la prestació del servei en qualsevol moment si hi ha motius justificats de protecció de la seguretat i / o per garantir la confidencialitat, en aquest cas així ho notificarà al Client. No podrà responsabilitzar Nominalia en cap cas per un mal funcionament del Servei que depengui d’esdeveniments aliens al seu control raonable, com per exemple: (I) casos de força major, (II) esdeveniments que depenguin d’actes de tercers, com la interrupció o el mal funcionament dels serveis dels operadors de telecomunicacions i / o de les línies elèctriques, o actes o omissions de les autoritats de registre competents; (III) el mal funcionament dels terminals o altres sistemes de comunicació emprats pel Client.

RECLAMACIONS: el Client haurà de notificar qualsevol irregularitat en el servei mitjançant correu certificat amb justificant de recepció en un termini de 48 hores després d’haver-se produït. La no notificació conforme a les anteriors condicions alliberarà a Nominalia de tota responsabilitat.

EQUIPAMENT: Nominalia no proporciona cap equipament al Client.

3 – Període de vigència

Conforme a lo que decida el Client desde su Panel de Control durante el proceso de compra o después del mismo, esta OS puede vencer a) con o b) sin renovación tàcita.

a) En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant targeta de crèdit, Nominalia carregarà directament a la targeta de crèdit del Client la tarifa que s’estableix en el següent article “Tarifes i forma de pagament”, d’acord amb les condicions vigents en el moment de la renovació, tal com s’indica a la barra d’eines després de la notificació per correu electrònic. Si Nominalia no pot facturar aquest càrrec, el contracte no podrà renovar de manera tàcita i es considerarà definitivament vençut en la data prevista. En aquest cas, el Client podrà renovar el servei seguint el procediment que es descriu al punt b).

b) En cas de venciment sense renovació tàcita , el Client podrà demanar que Nominalia, mitjançant el procediment en línia subministrat per aquesta, renovi el servei amb aquesta OS per períodes subsegüents abans de les dates que s’indiquen a la barra d’eines del Client i amb les condicions tècniques i econòmiques vigents quan es renovi el servei, mitjançant l’execució del procediment de renovació. Si no es renova de les formes i abans de les dates indicades, un cop venci aquesta OS, legítimament deixarà de tenir cap efecte, sense que sigui necessari que Nominalia remeti notificacions addicionals.

En tots els casos de terminació de els efectes del contracte i / o si no existeixen les Condicions de servei anteriorment establertes, s’esborraran no només les funcions que es descriuen en l’oferta, sinó també totes les dades i materials introduïts pel Client i emmagatzemats en els servidors de Nominalia, sense que aquesta tingui cap responsabilitat de mantenir i / o conservar-los. Per tant, si el Client no vol renovar el servei, aquest s’encarregarà de guardar les dades en altres mitjans abans de la data de venciment.

4 – Tarifes i formes de pagament

La tarifa pel subministrament del Servei demanat és la indicada a l’oferta. El subministrament del Servei es considera acordat des del moment en què s’efectuï el pagament de la tarifa del Servei acord amb els mitjans que s’indiquen a l’oferta. El preu de la renovació es prendrà de la llista de preus que apliqui Nominalia en el moment de la sol•licitud del Client, indicant el tauler de control.