ordre de servei Bústia Correu

Bústia de Correu

Aquesta Ordre de servei (“OS”) forma part integrant i substancial de les Condicions Generals de Servei (“CGS”). Les CGS i aquesta OS estableixen les condicions perquè Nominalia subministri al Client el Servei de correu electrònic (en endavant, el “Servei d’e-mail”).

1 – Descripció del Servei d’e-mail

El Servei d’e-mail consisteix en el subministrament per Nominalia al Client del nombre de comptes de correu electrònic indicats en la present ordre, residents en el seu propi servidor dedicat. El Servei d’e-mail inclou:
– el nombre de comptes de correu electrònic POP 3 personalitzats d’acord amb el nom de domini del Client segons el que s’indica a l’oferta, que pot configurar-se com a “catch-all”, de reenviament o compte de correu POP3 amb una capacitat màxima conforme al que s’indica en l’oferta publicada en el lloc Web de Nominalia.
– el Servei de correu Web en el lloc de Nominalia (el Client ha de tenir present que el Servei de correu Web pot contenir banners publicitaris de Nominalia o d’altres anunciants). El Correu Web és un servei que permet la gestió remota a través de la Web de cada un dels comptes de correu electrònic actius, i d’aquest manera la transmissió i la recepció de missatges de correu electrònic.

2 – Opcions i condicions per al subministrament del Servei d’e-mail

El Servei d’e-mail se subministra a Nominalia únicament i exclusivament després de complir prèviament cada una de les condicions següents:
– l’existència del Nom de domini del Client, que Nominalia manté en qualitat d’Encarregat del manteniment, Registrador o Revenedor. El Servei d’e-mail es pot utilitzar exclusivament com a servei complementari al Domini que manté Nominalia;
– l’ús del Nom de domini del DNS autoritatiu de Nominalia durant tota la vigència del Servei d’e-mail. El Client certifica que es conscient del fet que l’ús d’un DNS autoritatiu diferent als de Nominalia impossibilita la reutilització del Servei d’e-mail i que aquest només podrà utilitzar-lo de nou quan s’hagi reconfigurat el DNS autoritatiu de Nominalia;
– la configuració estàndard del registre MX i POP 3 (o en el servidor de correu de Nominalia).
El Client certifica que és conscient que l’incompliment d’una o vàries de les condicions anteriors, impossibilita l’ús del Servei d’e-mail. Per tant, s’informa al Client que, si durant el període de vigència del present servei no renova o transmet el Nom de Domini corresponent a un altre Encarregat del manteniment ni configura el Nom de Domini associat a un DNS autoritatiu diferent als de Nominalia, ni canvia la configuració del registre de correu electrònic, serà tècnicament impossible per a Nominalia proporcionar el Servei d’e-mail i, per tant, aquest finalitzarà immediatament, sense perjudici del dret d’aquesta a demanar el pagament de la contrapartida completa prevista per al Servei.

MIDA I NOMBRE DE COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC: el nombre de comptes de correu electrònic que el Client pot activar i el límit de capacitat de cada compte s’indica en l’oferta publicada en el lloc Web de Nominalia, i no es pot superar. Igualment, Nominalia pot formular ofertes promocionals, que es destacaran i anunciaran en el lloc Web, també durant la vigència del contracte, i en aquest cas s’hauran de respectar les condicions establertes aquí. El Client pot adquirir comptes de correu addicionals d’acord amb els paquets oferts a través del seu Tauler de control, al preu que apliqui Nominalia en el moment de l’adquisició del paquet addicional. Les condicions per a l’ús dels comptes de correu electrònic addicionals són les mateixes que les previstes en aquesta OS. El Client és únicament i exclusiva responsable d’eliminar periòdicament els missatges del servidor, de manera que l’esgotament de l’espai disponible no bloquegi el compte.

SERVEIS ADDICIONALS: El Client té la possibilitat d’adquirir a través del seu propi Tauler de control, al preu que apliqui Nominalia en el moment de l’adquisició de comptes de correu electrònic addicionals, conforme als paquets oferts, espai que es vincularà al compte de correu electrònic. Les condicions d’ús dels comptes de correu electrònic addicionals, i l’espai addicional, són les mateixes que les aplicables a aquesta OS. La finalització de l’acord principal o del Servei d’e-mail o del Nom de domini al qual està associat el compte de correu per qualsevol motiu, provocarà automàticament la finalització dels efectes dels serveis addicionals adquirits, subjecte al dret de Nominalia a reclamar el pagament de la contrapartida completa disposada per als serveis addicionals i sense afectar-lo.
L’espai addicional només es pot associar a comptes de correu actius i en funcionament. En cas de modificació per qualsevol motiu del nom d’usuari o d’eliminació o desactivació del compte de correu amb el que està associat l’espai, el Client serà responsable de seguir utilitzant-lo i d’assignar-lo a un compte de correu actiu.

DADES: totes les dades i continguts enviats i/o rebuts pel Client des de o a través del Servei d’e-mail són i seguiran sent propietat exclusiva d’aquest. Per tant, el Client assumeix tota responsabilitat sobre aquestes dades i el seu contingut.
Nominalia garanteix que totes les dades recollides a través del seu formulari es faran servir segons la forma i amb els límits i drets que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). El tractament i la gestió d’aquesta informació s’adaptarà al que s’estipula en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, que estableix els Reglaments de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
Amb l’objectiu d’assegurar les finalitats d’aquest contracte, el Client autoritza Nominalia a fer una còpia de seguretat de la Informació lliurada durant la vigència d’aquest.

NORMES DE L’USUARI: el Client es compromet a no utilitzar els Serveis per a finalitats il·legals, a respectar les normes d’ús dels Serveis individuals indicats en l’OS i a no violar de cap manera cap norma o reglament nacional o internacional aplicable.
El Client exonera Nominalia de tota responsabilitat relacionada amb el contingut de la informació lliurada a aquesta per al seu emmagatzematge en l’espai assignat.
El Client és l’única part responsable davant de qualsevol demanda o acció legal judicial o no judicial iniciada per tercers tant contra el Client com contra Nominalia i basada en el contingut d’aquesta informació, i aquest assumeix qualsevol despesa, cost o compensació que reclami Nominalia a causa d’aquestes demandes o accions legals.
Nominalia no actua com a editor ni distribuïdor de la informació dipositada per l’usuari en el sistema i, per aquest motiu, no assumeix cap responsabilitat pels danys que aquests continguts puguin provocar a d’altres usuaris.
El Client reconeix que la informació a la que pot accedir a través del servei d’accés és responsabilitat de la part que la desenvolupa. Per tant, Nominalia no es fa responsable en cap cas i sota cap circumstància del contingut de la informació de tercers a la que pugui tenir accés el Client, ni dels danys que aquest pugui patir a causa d’aquesta informació, independentment de si hi realitza l’accés mitjançant enllaços directes o consecutius, l’origen dels quals es troba en pàgines allotjades a Nominalia. Així mateix, es consideren recursos fora del control de Nominalia, entre d’altres, els següents:
– programes, textos i dades dels usuaris,
– grups de notícies no moderats en el propi servidor,
– grups de notícies en d’altres servidors,
– xats,
– comptes d’FTP i Telnet.

Nominalia es compromet a esforçar-se al màxim per mantenir un nivell acceptable en el compliment de les seves obligacions contractuals, però no pot garantir explícitament ni implícita la continuïtat del servei en un moment determinat, ni la integritat de la informació emmagatzemada en els seus servidors, transmesa pel seu sistema o a través d’Internet. Nominalia tampoc es fa responsable de l’accés no autoritzat de tercers a la informació del Client emmagatzemada en el sistema ni de la seva pèrdua o corrupció en aquest.
Nominalia no es fa responsable davant del client ni dels clients d’aquest per cap dany derivat d’aquestes causes, incloses:
– la pèrdua total o parcial de la informació,
– la impossibilitat d’accedir a Internet,
– la impossibilitat de transmetre o rebre informació provocada per retards o interrupcions del servei, sigui o no responsabilitat o negligència de Nominalia.

Concretament, el Client garanteix que no es dedica directament ni indirecta a l’enviament de correu brossa o spam (a saber, la transmissió a través del correu electrònic de comunicacions no autoritzades que no han estat demanades ni sol·licitades pels seus destinataris). Nominalia recorda al Client que aquesta pràctica queda prohibida per la llei 34/2002 LSSI pel que fa a la protecció de la privacitat. Nominalia destaca així mateix que considerarà al Client responsable fins i tot en cas que l’activitat il·legal d’enviament de correu brossa es realitzi a través d’adreces de correu electrònic diferents a l’adquirida a Nominalia i fins i tot en cas que impliqui indirectament un Servei d’aquesta o, directament, la seva estructura tècnica (p. ex. promoció no autoritzada d’un lloc d’Internet allotjat per Nominalia).
Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el Servei si, en la seva opinió inapel·lable o per comunicació de tercers, considera que el Client participa en activitats que incompleixen les obligacions que es preveuen en aquest article. En aquest cas, el Client, després de ser informat per Nominalia a través del correu electrònic o per una altra via, haurà d’eliminar immediatament les causes de la reclamació o proporcionar la documentació adequada que demostri la seva plena conformitat amb les normes aplicables que regeixen la seva activitat. En cas de no rebre una resposta immediata, Nominalia tindrà dret a rescindir d’immediat el contracte, sense perjudici del seu dret al pagament complet de la contrapartida i el dret d’aquesta a prendre mesures per a la plena indemnització dels danys que pugui haver patit. S’entén tàcitament que Nominalia té el dret indiscutible de cancel·lar el contracte existent sempre que el client resulti ser culpable de l’enviament de correu brossa.
Nominalia cancel·larà tots els comptes i les dades que contenen d’aquells dominis els DNS dels quals s’hagin configurat de tal forma que el registre MX s’hagi dirigit durant almenys set dies a servidors diferents dels de Nominalia, fet que impossibiliti la recepció de correu a Nominalia durant almenys cinc dies.

EQUIP: Nominalia no proporciona cap equip al Client.

3 – Període de vigència

Conforme al que decideixi el Client des de la seva barra d’eines durant el procediment de compra o després d’aquest, aquesta OS pot vèncer a) amb o b) sense renovació tàcita.
a) En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant targeta de crèdit, la contrapartida que s’estableix en l’article següent “Contrapartida i pagaments” serà directament facturada per Nominalia a la targeta de crèdit del Client, conforme a les estipulacions vigents en el moment de la renovació, tal com s’indica en la barra d’eines després de la notificació per correu electrònic. Si Nominalia no pogués facturar aquest càrrec, el contracte no es podrà renovar de forma tàcita i es considerarà definitivament vençut en la data prevista. En aquest cas, el Client pot renovar el servei seguint el procediment que es descriu més avall. En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant un sistema diferent a la targeta de crèdit, Nominalia realitzarà la renovació i remetrà la factura al Client amb 20 dies d’antelació a la data de venciment. Aquesta factura s’ha de pagar conforme als termes que s’estableixen en el present document. La factura i les instruccions de pagament es remetran per correu de superfície a l’adreça enregistrada en els arxius de Nominalia en el moment de la comanda. Si el Client no realitzés el pagament dins del termini previst, Nominalia podrà interrompre el servei en qualsevol moment, excepte conforme al que preveu l’Article 6 de les Condicions Generals de Servei.
b) En cas de venciment sense renovació tàcita, el Client pot sol·licitar que Nominalia, mitjançant el procediment en línia que aquesta subministra, renovi el servei amb aquesta OS per períodes subsegüents addicionals abans de les dates límit que s’indiquen a la barra d’eines del Client i amb les condicions tècniques i econòmiques vigents que es renovi el servei, mitjançant l’execució del procediment de renovació. Si no es renovés en les formes i amb antelació a les dates indicades anteriorment, quan aquesta OS venci, legítimament deixarà de tenir efecte, sense que sigui necessari que Nominalia remeti notificacions addicionals.
Aquest contracte pot vèncer per raó de les causes generals que s’estableixen en la legislació aplicable, especialment per l’incompliment de les obligacions que es deriven d’aquest document.
Tot i així, Nominalia pot finalitzar immediatament aquest contracte si:
– Rep una notificació en la que s’indiqui que el contingut de la informació infringeix els drets de tercers o els produeix danys;
– Rep una notificació en la que s’indiqui que el contingut de la informació pot constituir una activitat delictiva conforme a la legislació del país en el que s’ha emès aquesta, independentment de si el contingut de la informació constitueix un delicte o no conforme a la legislació espanyola;
– S’assumeix l’incompliment de les obligacions de pagament establertes pel Client en virtut d’aquest contracte.
– Si s’assumeix que s’ha produït un “bombardeig de missatges” o un trànsit excessiu, originat directament o indirecta pel Client, que altera el funcionament del servidor.

4 – Tarifesi pagaments

La Tarifa pel Servei d’e-mail és la que s’indica en l’oferta. Totes les tarifes es reflecteixen sense IVA, excepte si s’indica el contrari.
El pagament de la tarifa del Servei d’e-mail s’ha de realitzar mitjançant targeta de crèdit, i s’haurà de completar el formulari de pagament durant el procés de registre.